Tiếng Anh lớp 6 unit 3 wild life Writing trang 45

Giải SGK tiếng Anh 6 CTST unit 3 Writing Wild life giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức Writing unit 3 Wild life trang 45 hiệu quả.

THINK! Look at the animals on pages 38 and 39. Which animals are in danger? Which animals do you want to protect?Nghĩ xem! Nhìn các động vật ở trang 38 và 39. Động vật nào đang bị đe dọa. Động vật nào em muốn bảo vệ?

Gợi ý

I think the animals in danger are gorillas, eagles, elephants, pandas and whales. I want to protect all of them.

1. Check the meanings of the words in the box. Which of these do you think is a problem for the Philippine eagle? Read the information leaflet and check. Kiểm tra nghĩa của các từ trong khung. Bạn nghĩ cái nào là vấn đề của đại bàng Phi-lip-pin? Đọc thông tin trên tờ rơi và kiểm tra.

Đáp án

– farming: canh tác

– pollution (n): sự ô nhiễm

– hunting: sự săn bắt

– fishing: đánh bắt cá

The problem for the Philippine eagle is farming.

2. Read the text again. Why is the Phillipine eagle special? What kinds of animals does it eat?Đọc lại văn bản. Tại sao đại bàng Phi-lip-pin đặc biệt? Nó ăn những loại động vật nào?

Đáp án

Because It’s one of the biggest birds in the world, and it’s in danger and very rare.

It eats snakes and small animals such as bats, rats and small monkeys.

3. Complete the Key Phrases with words from the text.Hoàn thành Key Phrases với các từ trong văn bản.

Đáp án

Describing animals in danger

1. They can weigh/ grow to/ be eight kilos/ one metre long.

2. It eats small animals such as snakes, bats and rats.

3. It’s in danger now.

4. You can find information on the website (of the Phillipne Eagle Foundation).

4. Look at the phrases in blue in the text. Which can we use at the start of a sentence? Which has a comma (,) after it? Nhìn các cụm từ màu xanh trong văn bản. Chúng ta có thể sử dụng cụm nào để bắt đầu câu? Cụm từ nào có dấu phẩy sau nó?

Đáp án

At the start of a sentence: For example

a comma (,) after: For example

5. Complete the sentences. Use such as, like, For example and your own ideas.Hoàn thành câu. Sử dụng such as, like, For example và ý tưởng của riêng em.

Đáp án

1. I like big animals such as elephants, hippopotamus,…. .

2. In my country you can visit beautiful places like Hoi An ancient town

3. You can help some animals in danger. For example, you can raise fund or adopt them.

6. USE IT! Follow the steps in the writing guide. Thực hành! Làm theo các bước ở phần hướng dẫn viết.