Language focus Unit 5 Food and health Tiếng Anh 6 Friends plus

Giải tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 5 Food and health Language focus bao gồm đáp án các phần bài tập SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 5 Food and health trang 65.

1. Find example of the words below in the texts on pages 62 and 63. Which are countable (c) and which are uncountable (u)? Add the words to Rules 1-2. Tìm ví dụ về các từ dưới đây trong các văn bản ở trang 62 và 63. Từ nào đếm được (c) và không đếm được (u)? Thêm các từ vào Quy tắc 1-2.

Đáp án

– Countable nouns (c): apple, egg, sweet

– Uncountable nouns (u): juice, bread, pasta, water, snack

RULES

1. With countable nouns, we use a or an and plural forms: an apple / apples, an egg / eggs, a sweet/ sweets.

2. With uncountable nouns, we don’t use a, an and plural forms: juice, bread, pasta, water, snack.

2. Look at the picture and complete the sentences.Hãy nhìn vào bức tranh và hoàn thành các câu.

Đáp án

1. rice ; 2. cheese ; 3. meat ; 4. vegetables ; 5. pears ; 6. crips;

3. Look at the sentences in exercise 2 and choose the correct words in Rules 1-3. Hãy nhìn vào các câu trong bài tập 2 và chọn từ đúng trong Quy tắc 1-3.

Đáp án

1 – much

2 – many

3 – negative

4. Complete question 1-5 with much and many. Then choose the correct words in the answers.Hoàn thành câu hỏi từ 1 đến 5 với much và many. Sau đó chọn các từ đúng trong các câu trả lời.

Đáp án

1.much, any ; 2. many, many ; 3. much, a lot of ;

4. much, much ; 5. many, some ;

5. USE IT! What do you usually eat and drink every week? Complete the sentences. Then compare with other people in the class. Are they the same or different? Bạn thường ăn uống gì hàng tuần? Hoàn thành các câu. Sau đó so sánh với những người khác trong lớp. Chúng giống nhau hay khác nhau?

1. I eat some …………………..

2. I never eat any …………………..

3. I don’t eat many / much …………………..

4. I drink a lot of …………………..

5. I don’t drink much ………………….

6. I never drink any …………………..

– I eat some vegetables every day. What about you?

– I don’t eat many vagetables, but I eat an apple every day.

Finished? You invite three friends for a celebration at your house. Write a shopping list for the food and drink you want to buy.Bạn mời ba người bạn đến dự tiệc mừng tại nhà của bạn. Viết danh sách mua đồ ăn và thức uống bạn muốn mua.

Gợi ý

Food: cakes, snacks, biscuits, apples, watermelon, ice–cream.