Vocabulary and Listening Unit 3 Wild life Tiếng Anh 6 Friends plus

Giải tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Vocabulary and Listening bao gồm đáp án các phần bài tập SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 3 Wild life trang 42 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

THINK! Name three fast-running animals.Hãy nghĩ xem! Kể tên 3 động vật chạy nhanh.

Gợi ý

Tiger; leopard; rabbit; lion;

1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs. Listen and check your answers.Kiểm tra nghĩa của các động từ trong khung. Nhìn câu đố và hoàn thành các câu hỏi với 8 động từ. Nghe và kiểm tra câu trả lời của em.

Đáp án

– swim (v): bơi

– drink (v): uống

– hear (v): nghe

– communicate (v): giao tiếp

– fly (v): bay

– jump (v): nhảy

– survive (v): sống sót

– kill (v): giết

– climb (v): leo trèo

– grow (v): phát triển/ trồng trọt

– move (v): di chuyển

– run (v): chạy

– see (v): nhìn thấy

1 – hear; 2 – grow; 3 – kill;

4 – drink; 5 – survive; 6 – see

7 – see; 8 – fly; 9 – run;

2. Work in pairs. Answer questions 1-6 in the quiz. Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi 1-6 trong câu đố.

Đáp án

1. a

2. c

3. c

4. b

5. b

6. c

3. Listen to a podcast about the animals in the quiz and check your answers. How many correct answers have you got? Nghe tệp âm thanh về các động vật trong câu đố và kiểm tra câu trả lời của em. Em có bao nhiêu câu trả lời đúng?

Đáp án

1. a ; 2. c; 3. c; 4. b; 5. b; 6. c

b and c

5. USE IT! Work in pairs. Ask and answer the questions about the animals in unit 3. Who can answer the most questions? Thực hành! Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về các động vật ở bài 3. Ai có thể trả lời nhiều câu hỏi nhất?

Hướng dẫn dịch

1. Con vật nào di chuyển rất nhanh?

2. Con vật nào không chạy, bay hoặc bơi?

3. Con vật nào nhảy và bơi?

4. Con vật nào không lớn hơn quyển sách này?

5. Con vật nào không uống nhiều nước?

6. Con vật nào leo trèo giỏi hơn đười ươi/ khỉ đột?

Finished? Look at exercise 5 and write mỏe questions using the verbs in exercise 1 and the animals in unit 3.Hoàn thành bài học? Nhìn bài tập 5 và viết thêm câu hỏi sử dụng các động từ ở bài tập 1 và động vật trong đơn vị bài học 3.

Trên đây là Giải Vocabulary and Listening tiếng Anh lớp 6 friends plus unit 3 Wild life trang 42.