Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 7 Growing up

Bài tập tiếng Anh Unit 7 lớp 6 Friends Plus có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em học sinh nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

 • Choose the underlined letters that are pronounced differently from the others.
 • 1.
 • 2.
 • Choose the words whose main stresses are different from the others.
 • 1.
 • 2.
 • Choose the best option to complete the following sentence.
 • 1. _______ did you decide to become an actor?
 • 2. My dad hasn’t got any hair now – he’s ______ .
 • 3. What did you________ on TV last evening?
 • 4. She _________ a lot of healthy food when she was young.
 • 5. The boy _________ a little every year.
 • 6. Her hair wasn’t ______ when she was young. It was curly.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại