Workbook Tiếng Anh 6 Friends plus unit 2 Writing trang 23

Giải Workbook tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 2 Days Writing bao gồm đáp án các phần bài tập trang 23 SBT tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

1. Are the sentences correct (✓) or incorrect (X)? Các câu đúng (✓) hay sai (X)?

Đáp án

1 – X;

2 – ✓;

3 – X;

4 – ✓;

5 – ✓;

6 – X;

2. Write the sentences in the correct place with also. Viết các câu vào đúng vị trí cùng với” also”.

Đáp án

1 – She also dances.

2 – He’s also very noisy.

3 –  We also like music videos.

4 – There’s also a theatre.

5 – But I’m also really friendly.

3. Read the notes. Then complete the text. Đọc ghi chú. Sau đó hoàn thành văn bản.

Đáp án

1 – March

2 – Thursday

3 – books

4 – famous people in books

5 – wear costumes

6 – do quizzes

7 – interesting

8 – fun

Hướng dẫn dịch

NGÀY SÁCH THẾ GIỚI của Ross Lewis

Ngày Sách Thế giới là khi nào?

Hàng năm ở Vương quốc Anh có một lễ kỷ niệm được gọi là Ngày Sách Thế giới. Ngày đặc biệt này luôn diễn ra trong tháng Ba và thường là vào thứ Năm.

Ngày Sách là gì?

Nhân Ngày Sách Thế giới, học sinh tôn vinh những cuốn sách và những người nổi tiếng về sách.

Học sinh làm gì trong Ngày Sách Thế giới?

4. Write a description of a special day at your school. Use the text in exercise 3 to help you. Viết mô tả về một ngày đặc biệt ở trường của bạn. Sử dụng văn bản trong bài tập 3 để giúp bạn.

Đáp án

THE TEACHER’S DAY

The Teacher’s Day is celebrated on November 20th every year.

On The Teacher’s Day, all students express their respect to their teacher.

Different schools celebrate Teacher’s day in different ways. Students do various things to celebrate such as singing songs, dancing, and also giving flowers to their teachers.

Students like this special day because it’s an occasion to appreciate their teachers’ sacrifices.

Trên đây là Giải sách bài tập Writing unit 2 lớp 6 Days trang 23.