Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải Unit 2 My house SGK tiếng Anh 6 Communication dưới đây do TaiLieuViet.vn tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Lời giải hay Communication Unit 2 lớp 6 My house gợi ý đáp án bài tập trang 20 – 21 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– ask about and describe houses, rooms and furniture.

2. Objectives:

– Vocabulary: town house, country house, villa, stilt house, apartment.

– Structures: There is / There isn’t

There are / There aren’t

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Communication

Giving suggestions Đưa ra lời gợi ý

1. Elena and her mum are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences.Elena và mẹ đang thảo luận về cách trang trí phòng ngủ của bạn ấy. Nghe và đọc bài hội thoại. Chú ý đến những câu được làm nổi bật.

Elena: My bedroom isn’t nice.

Mum: How about putting a picture on the wall?

Elena: Great idea, Mum.

Mum: Let’s go to the department store to buy one.

Hướng dẫn dịch

Elena: Phòng ngủ của con không đẹp.

Mum: Vậy chúng ta đặt một bức tranh lên tường nhé?

Elena: Ý tưởng tuyệt vời, mẹ à.

Mum: Chúng ta hãy đến cửa hàng bách hóa để mua một cái.

2. Work in pairs. Make a similar dialogue. Remember to use the structures: Làm việc theo cặp. Tạo đoạn hội thoại tương tự. Nhớ sử dụng các câu trúc.

– How about + V-ing?

– Let’s + V

Gợi ý

A: My living room isn’t nice.

B How about putting a photo of the whole family on the wall?

A: Great idea, Mum.

Hướng dẫn dịch

A: Phòng khách của con không tốt đẹp chút nào.

B. Dán một bức ảnh của cả gia đình lên tường thì sao?

A: Ý tưởng tuyệt vời đấy mẹ ạ.

2. There __________ four rooms in the house and a big garden.

3. I like the living room. There __________ a big window in this room

4. There are four __________ and a table in the middle of the room.

5. There are two family photos __________ the wall.

Đáp án

1. country

2. are

3. is

4. chairs

5. on

4. Student A looks at the pictures of Nick’s house on this page. Student B looks at the pictures of Mi’s house on page 25. Ask questions to find the differences between the two houses.Học sinh A nhìn các bức tranh nhà của Nick ở trang này. Học sinh B nhìn các bức tranh nhà của Mi ở trang 25. Hỏi các câu hỏi để tìm ra điểm khác nhau giữa hai ngôi nhà.

Example:

A: Where does Mi live?

B: She lives in a town house.

Hướng dẫn dịch

A:  Mi sống ở đâu?

B: Bạn ấy sống trong một ngôi nhà ở thị trấn.

Gợi ý

A: Where does Nick live?

B: Nick lives in a country house.

A: How many floors does Mi’s house have?

B: It has 3 floors.

A: How many floors does Nick’s house have?

B: It has one floor.

Hướng dẫn dịch

A: Nick sống ở đâu?

B: Nick sống ở một ngôi nhà nông thôn.

A: Nhà của Mi có bao nhiêu tầng?

B: Nó có 3 tầng.

A: Nhà của Nick có bao nhiêu tầng?

B: Nó có một tầng.

5. Draw a simple picture of your house. Tell your partner about it.Vẽ một bức tranh đơn giản về ngôi nhà của em. Kể cho bạn em nghe về nó.

Gợi ý

>> Xem thêm nhiều bài viết khác tại: Viết 1 đoạn văn ngắn về ngôi nhà của em bằng tiếng Anh lớp 6

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Global success Unit 2 My House Communication. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.