Getting Started Unit 12. Robots Tiếng Anh 6 Global Success trang 58 59

Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Getting Started dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn Getting Started unit 12 lớp 6 Robots gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 có trong trang 58 59 SGK tiếng Anh 6.

1. Listen and read.Lắng nghe và lặp lại.

At an International Robot Show

Nick: Dr Adams! Can you tell us about the robots in the show, please?

Dr Adams: Sure. This is H8, a home robot. It can do the dishes, iron clothes, put toys away…

Nick: It looks very useful!

Dr Adams: Yes, it can even make meals.

Phong: Look! That’s the biggest robot in the show.

Dr Adams: Right, it’s WB2, a worker robot, it’s the strongest and faster robot here.

Nick: What can it do?

Dr Adams: It can move heavy things or repair broken machines.

Nick: And what is this?

Dr Adams: It’s Shifa, a doctor robot. It’s the smartest robot. It can help sick people and do many things like humans.

2. Read the conversation and tick (✓ ) T (True) or F (False). Đọc bài hội thoại và đánh dấu (✓ ) T (Đúng) hoặc F (Sai).

Đáp án

1. T; 2. F; 3. T; 4. F; 5. T;

3. Complete the following sentences, using the adjectives in the box. Hoàn thành các câu sau, sử dụng các tính từ trong hộp.

Đáp án

1 – useful;

2 – fast;

3 – strong;

4 – smart;

5 – heavy;

4. Match the following activities with the pictures. Nối các hoạt động sau với các hình ảnh.

Đáp án

1. b; 2. c; 3. e; 4. d; 5. f; 6. a;

5. GAME: Miming Trò chơi: Diễn tả không nói

Work in groups. A student mimes one of the activities in 4 and the others try to guess. Then swap. Làm việc nhóm. Một học sinh bắt chước một trong các hoạt động trong 4 hoạt động và những học sinh khác cố gắng đoán. Sau đó hoán đổi.

A: What am I doing?

B: You’re doing the dishes.

A: Yes, that’s right. / No, try again.

Hướng dẫn dịch

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Getting Started trang 58 59. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.