Soạn A closer look 2 tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 6 Our Tet holiday dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday A closer look 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 61 – 62 SGK tiếng Anh 6 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– identify and practise the language of intentions with “will” and advice with “should”.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 A closer look 2

Grammar – Ngữ pháp

Should and Shouldn’t for advice – should / shouldn’t chỉ lời khuyên

1. Look at the signs at the library and complete the sentences with should or shouldn’t.Nhìn vào các biển báo ở thư viện và hoàn thành câu với should / shouldn’t.

Đáp án

1 – should;

2 – shouldn’t;

3 – should;

4 – shouldn’t

Hướng dẫn dịch

1 – Bạn nên giữ trật tự.

2 – Bạn không nên ăn hoặc uống.

3 – Bạn nên gõ cửa trước khi vào.

4 – Bạn không nên chạy.

2. Tick (✓) the activities children should do at Tet and cross (x) the one they shouldn’t.Đánh dấu (✓) những hoạt động trẻ nhỏ nên làm vào dịp Tết và đánh dấu (x) cho những hoạt động không nên làm.

Đáp án

1 – ✓; 2 – X; 3 – ✓; 4 – X; 5 – ✓; 6 – ✓; 7 – X; 8 – ✓;

Hướng dẫn dịch

– behave well: cư xử tốt (ngoan ngoãn)

– eat lots of sweets: ăn nhiều đồ ngọt

– plant trees: trồng cây

– break things: làm vỡ đồ đạc

– go out with friends: đi chơi với bạn

3. Work in pairs. Look at the activities in 2. Take turns to say what you think children should/ shouldn’t do.Làm việc theo cặp. Nhìn những hoạt động ở hoạt động 2. Lần lượt nói về việc em nghĩ trẻ nhỏ nên / không nên làm.

Gợi ý

Children should plant trees.

Children shouldn’t break things.

Children should go out with friends.

Children should make a wish.

Children shouldn’t fight.

Children should help with housework.

Hướng dẫn dịch

Trẻ em nên trồng cây.

Trẻ em không nên phá vỡ mọi thứ.

Trẻ nên đi chơi với bạn bè.

Trẻ em nên thực hiện một điều ước.

Trẻ em không nên đánh nhau.

Trẻ em nên giúp làm việc nhà.

Some/ any for amount – some / any để chỉ lượng

4. Complete the sentences with some or any. Hoàn thành câu với some hoặc any.

Đáp án

1 – some – some

2 – any

3 – any – some

5. Work in pairs. Look at the fridge. Make sentences with the words / phrases provided, using some or any. Làm việc theo nhóm. Nhìn tủ lạnh. Viết câu với các từ / cụm từ được cho, sử dụng some hoặc any.

Đáp án

1 – There are some eggs.

2 – There is some fruit juice.

3 – There aren’t any apples.

4 – There isn’t any bread.

5 – There are some bananas.

6 – There is some cheese.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 A closer look 2 Our Tet holiday trang 61 62. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 unit 6 Our Tet holiday đầy đủ nhất