Giải Sách bài tập Tiếng Anh 6 Global Success Unit 4 My neighbourhood bao gồm đáp án các phần bài tập trong SBT tiếng Anh unit 4 lớp 6 Global Success.

A. Pronunciation trang 26 SBT Tiếng Anh 6 Unit 4

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. Tìm từ có âm khác ở phần gạch chân. Đọc to những từ đó lên.

Đáp án

1 – D; 2 – D; 3 – A; 4 – B; 5 – C;

2. Give the names of the following pictures, then read the words aloud (the first letter of each word is given).Đặt tên cho những bức tranh sau, sau đó đọc to các từ lên (ký tự đầu tiên đã được cho sẵn)

Đáp án

1 – building

2 – ship

3 – gym

4 – street

5 – cathedral

B. Vocabulary & Grammar trang 26 – 27 – 28 – 29 SBT Tiếng Anh 6 Unit 4

1. Find one odd word A, B, C, or D. Then read them aloud. Tìm một từ khác với từ còn lại A, B, C hay D. Sau đó đọc to các từ đó lên.

Đáp án

1 – D; 2 – C; 3 – D; 4 – C; 5 – A;

2. a. What are these places? Write the words in the spaces. Những nơi này là gì? Viết các từ vào chỗ trống

Đáp án

1 – (It is) a post office.

2 – (It is) a library.

3. (It is) a railway station.

4 – (It) is a gym.

5 – (It is) a square.

6 – (It is) an art gallery.

b. Now match the places you have written in a with the following pictures. Bây giờ hãy ghép những địa điểm bạn đã viết trong a với những hình ảnh sau.

Đáp án

a – library

b – gym

c – square

d – art gallery

e – railway station

f – post office

2 – more dangerous

3 – more important

4 – narrower

5 – faster

Hướng dẫn dịch

1 – Phía bắc Việt Nam lạnh hơn là phía nam.

2 – Rắn thì nguy hiểm hơn là chó phải không?

3- Làm bài tập thì quan trọng hơn là chơi game.

4 – Đường phố ở khu tôi thì chật hẹp hơn khu bạn.

5 – Đi lại bằng máy bay thì nhanh hơn là xe buýt.

4. Complete the sentences with the clauses in the box to make comparisons.Hoàn thành các câu với các mệnh đề trong ô trống để so sánh.

Đáp án

1 – than he used to be

2 – than it was when I bought it

3 – she was a child

4 – than I was before

5 – than they were ten years ago.

Hướng dẫn dịch

1 – Em trai tôi bây giờ tự tin hơn ngày xưa.

2 – Cái đồng hồ của tôi cũ hơn nhiều so với lúc tôi mua nó.

3 – Cô ấy thu hút hơn khi cô ấy còn bé.

4 – Tôi thấy hạnh phúc ở trường mới hơn trước.

5 – Ngày nay, những ngôi nhà ở thành phố đắt hơn nhiều so với 10 năm trước

5. Write sentences, using the comparative form of the adjectives. Viết các câu, sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ.

Đáp án

1 – Mai is more intelligent than Kien.

2 – My brother is stronger than my sister.

3 – My school is bigger than my brother’s school.

4 – Life in the city is more exciting than life in the countryside.

5 – Peter’s exam results are worse than Nick’s exam results.

Hướng dẫn dịch

1 – Mai thông minh hơn Kiên.

2 – Anh trai tôi khỏe hơn em gái tôi.

3 – Trường học của tôi lớn hơn trường học của anh trai tôi)

4 -Sống ở thành phố thú vị hơn sống ở nông thôn.

5 – Kết quả thi của Peter tệ hơn kết quả thi của Nick.

6. Write sentences comparing the two cars. Use the comparative form of the adjectives in the box. Viết câu so sánh hai chiếc xe hơi. Sử dụng so sánh hơn của tính từ trong khung.

Đáp án

1 – The Luxurex is more fashionable than the Minuses.

2 – The Luxurex is more expensive than the Tinex.

3 – The Luxurex is heavier than the Tinex.

3. The Luxurex is faster than the Tinex.

5. The Luxurex is more economical than the Tinex

C. Speaking trang 29 – 30 SBT Tiếng Anh 6 Unit 4

1. Look at the map and complete the following dialogues. Then practise them with a partner. Nhìn vào bản đồ và hoàn thành các đoạn hội thoại sau. Sau đó thực hành chúng với một đối tác.

Đáp án

1 – First turn left, then turn right. Go past the bus station. It’s on your left.

2 – Excuse me, is there a grocery near here?

3 – No, there isn’t.

4 – Where is the bakery (in this neighbourhood)?/ Can you tell me the way to the bakery?

5 – There’s a cinema on Bach Lieu Street. Take the second left. Go past the traffic lights and then turn left. It’s on your left.

6 – Where can we check our e-mail?/  Where can we have coffee?

2. Complete the following conversations about your neighbourhood. Then practise the conversations with a friend. Hoàn thành những bài đối thoại sau đây về khu xóm của b.ạn. Sau đó thực hành đoạn đối thoại với một người bạn.

Đáp án

1. No, there isn’t.

2. It is quite near here. Go straight ahead and then take the first turning on the left. It is on your right.

3. Yes, there is. First, go straight ahead and take the second turning on the right. It is on your left.

4. Walk about 2 minutes, then turn left. Keep walking about 3 minutes. It is on your right.

5. Go straight to the end of the street. It is on your left.

3. a. Make note of what you like or dislike about your neighbouhood. Ghi lại những gì bạn thích hoặc không thích về khu phố của bạn.

Gợi ý

What you like

– a park near my house

– many grocery stores

….

What you dislike

– too crowded

– too noisy

b. Work with your friend. Take turns asking and answering about what you like and dislike about your neighbourhood. Làm việc với bạn của bạn. Thay phiên nhau hỏi và trả lời về những điều bạn thích và không thích ở khu phố của bạn.

D. Reading trang 30 – 31 SBT Tiếng Anh 6 Unit 4

1. Complete the letter using the words in the box. Hoàn thành bức thư sử dụng các từ trong khung.

Đáp án

1 – meet; 2 – so; 3 – get; 4 – number; 5 – until; 6 – turning;

2. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text. Chọn đáp án đúng A, B , C hay D cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bài đọc sau.

Đáp án

1 – A; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – B; 6 – D;

Hướng dẫn dịch

Thành phố Oak là một thành phố tuyệt vời. Có rất nhiều việc để làm! Có rạp chiếu phim, công viên và vũ trường. Nó cũng có một số cửa hàng quần áo và âm nhạc tuyệt vời.

Thành phố Oak rất hiện đại và xinh đẹp. Không có bất kỳ tòa nhà xấu xí nào và có một số cảnh đẹp xung quanh thành phố.

Có ô nhiễm nào ở Thành phố Oak không? Không có nhiều ô nhiễm vì không có nhiều giao thông. Mọi người đều di chuyển bằng xe đạp và đi bộ nên không có nhiều tai nạn xảy ra.

3. Read the e-mail and answer the following questions. Đọc thư điện tử và trả lời những câu hỏi sau đây.

Đáp án

1 – He is staying in a small hotel near a shopping area in District 10.

2 – Because there’s always a lot of traffic, day and night.

3 – They are narrow but they are clean and there isn’t so much traffic.

4 – No, there isn’t.

5 – The air is much fresher.

Hướng dẫn dịch

Phong thân mến,

Mình xin lỗi vì tớ không thể viết thư cho bạn sớm hơn vì mình rất bận. Bây giờ, chúng mình đang ở trong một khách sạn nhỏ gần khu mua sắm ở Quận 10. Gần khách sạn của mình có rạp chiếu phim, bưu điện, siêu thị và một số quán cà phê. Có một số cửa hàng lớn ở cuối phố. Ở đây cũng rất ồn ào vì luôn có rất nhiều xe cộ qua lại cả ngày lẫn đêm.

Ở quê, mình sống ở một con phố yên tĩnh hơn. Có một số cửa hàng nhỏ, trường học và bưu điện trong khu phố của mình nhưng không có công viên hay rạp chiếu phim. Đường phố hẹp hơn nhưng sạch hơn và không có quá nhiều xe cộ qua lại. Không khí cũng trong lành hơn nhiều.

Yêu thương,

Nam

E. Writing trang 32 SBT Tiếng Anh 6 Unit 4

1. Rearrange the words/ phrases to make correct sentences. Sắp xếp lại các từ / cụm từ để tạo thành câu đúng.

Đáp án

1 – There are many things I like about my neighbourhood.

2 – It’s very convenient because there is a big supermarket near my house.

3 – There are also many shops, restaurants and café here.

4 – The streets are wide and clean.

5 – The people here are very friendly and helpful.

2. Rewrite the sentences using the words in brackets. Do not change the meaning of the sentences and do not change the form of the words.Viết lại các câu có sử dụng các từ trong ngoặc. Không thay đổi nghĩa của câu và không thay đổi hình thức của từ

Đáp án

1 – Ha is more hard-working than Quang.

2 – A village is more peaceful than a city.

3 – My house is between a post office and a café.

4 – Can you tell me something about your neighbourhood, please?

5 – Apples are more expensive than oranges.

3. Write a paragraph about your neighbourhood (about 60 words), using the cues below: Viết một đoạn văn về khu phố của bạn (khoảng 60 từ), sử dụng các gợi ý bên dưới.

– Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountains, etc.) Khu phố của em ở đâu? (trong thành phố, gần một thành phố, trong vùng quê, trên núi, v.v.)

– What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, cinemas, etc.) Em có thể nhìn thấy gì trong khu phố của mình? (đường phố, nhà cửa, cây cối, đồi núi, trung tâm mua sắm, trường học, rạp chiếu phim, v.v.

– What are the streets / the houses / the shops, etc. in your neighbourhood like? Những con phố / ngôi nhà / cửa hàng, v.v. trong khu phố của em như thế nào?

– Do you like living in your neighbourhood? Why / Why not? Em có thích sống trong khu phố của mình không? Tại sao tại sao không?

Gợi ý 1

My neighbourhood ‘s very beautiful. It’s in Tan An town. It’s great because it has beautiful house and fine weather. You can see so many beautiful scenes: streets; house; … There is almost everything I need here: clothing shops; coffee shops, etc. The people here are incredibly friendly and kind. The food really very good. However there is one thing is dislike about it. Now, there are very dirty offspring. And it’s really noisy because many motorcycle travel. However, I love my neighbourhood.

Hướng dẫn dịch

Khu phố của tôi rất đẹp. Nó ở thị trấn Tân An. Thật tuyệt vì nó có ngôi nhà đẹp và thời tiết đẹp. Bạn có thể thấy rất nhiều cảnh đẹp: đường phố; căn nhà; … Ở đây có hầu hết mọi thứ tôi cần: cửa hàng quần áo; quán cà phê, v.v. Con người ở đây vô cùng thân thiện và tốt bụng. Thức ăn thực sự rất ngon. Tuy nhiên có một điều là không thích về nó. Bây giờ, có những đứa con rất bẩn. Và nó thực sự ồn ào vì nhiều xe máy đi lại. Tuy nhiên, tôi yêu khu phố của tôi.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn. TaiLieuViet.vn xin giới thiệu đến các em Giải SBT Tiếng Anh 6 Global Success Unit 4 My neighbourhood do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em tiếp thu trọn vẹn kiến thức lý thuyết được thầy cô trang bị trên lớp.