Tiếng Anh 6 Friends plus 6 Progress Review 4

Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Friends plus Progress Review 4 trang 106 109 bao gồm đáp án các phần bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

VOCABULARY Describing people

1. Complete the words. Hoàn thành các từ.

Đáp án

1. height, tall

2. curly, bright

3. green, light

4. bald, black

5. overweight, slim

6. round, glasses.

READING Childhood photos

2. Complete the sentences using the past simple form of the verbs. Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng quá khứ đơn của động từ.

Đáp án

1. had

2. took

3. grew, changed

4. collected, made

5. gave

LANGUAGE FOCUS Past simple: affirmative and negative

3. Write affirmative and negative sentences using the past simple.Viết câu khẳng định và câu phủ định sử dụng thì quá khứ đơn.

Đáp án

1. I saw a nice photo of you.

2. We didn’t enjoy that boring film.

3. She taught her grandmother about computers.

4. You ate a big pizza last night.

5. He didn’t read that old book.

VOCABULARY AND LISTENING Life events

4. Listen and choose the correct answers. Nghe và chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1. b; 2. c; 3. c; 4. b; 5. c;

LANGUAGE FOCUS Past simple: questions

5. Complete the questions using the words. Hoàn thành các câu hỏi bằng cách sử dụng các từ.

Đáp án

4. did your friends watch

5. did your sister go

6. Did you listen

SPEAKING Role-play: an interview with a famous person

6. Read the dialogue and choose the best answer. Write a letter (A-H) for each answer. There are two extra answers. Đọc đoạn đối thoại và chọn câu trả lời đúng nhất. Viết một chữ cái (từ A đến H) cho mỗi câu trả lời. Có hai câu trả lời phụ.

Đáp án

1 – C

2 – G

3 – A

4 – D

5 – H

6 – F

WRITING Description a person

7. Complete the question and answer with the words.Hoàn thành câu hỏi và trả lời bằng các từ.

Đáp án

1. life ; 2. tall ; 3. eyes ; 4. exactly ; 5. grow ;

6. grew ; 7. become ; 8. singing ; 9. apparently ; 10. Well;

11. big ; 12. won ; 13. anything ; 14. well;

VOCABULARY Means of a transport

8. Read the clue and write the object. Đọc gợi ý và viết tên các vật sau.

Đáp án

1. taxi

2. ferry

3. cable car

4. helicopter

5. bicycle

6. spaceship

7. Truck

READING Summer holidays

9. Choose the correct words.Chọn từ đúng.

Đáp án

1. awesome; 2. boring; 3. magnificent; 4. new; 5. cool; 6. expensive;

LANGUAGE FOCUS be going to affirmative, negative and questions

10. Complete the sentences using the correct form of be going to and the verb. Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng đúng của be going to và động từ.

Đáp án

1. am going to see

2. are going to travel

3. isn’t going to take

4. Are you going to go

LANGUAGE FOCUS will and won’t 

11. Complete the sentences using the correct form of will and one of the verbs. Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của ý muốn và một trong các động từ.

Đáp án

1. will need

2. won’t

3. Will you tell

4. will eat

VOCABULARY AND LISTENING Weather conditions

12. Listen and match the places 1-6 with pictures a-f. Nghe và nối các địa điểm 1-6 với các hình a-f.

Đáp án

1. c; 2. e; 3. d; 4. b; 5. a; 6. f

LANGUAGE FOCUS First conditional

13. Complete the first conditional sentences with the correct form of the verbs. Hoàn thành các câu điều kiện đầu tiên với dạng đúng của động từ.

Đáp án

1. see, will invite

2. won’t happy, are

3. have, will come

4. Will you do, miss

SPEAKING Offers and promises

14. Choose the correct words and write them on the lines.Chọn các từ đúng và viết chúng trên các dòng.

Đáp án

1. c; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c; 6. b;

WRITING A post card

15. Read the postcard and complete the text. Write one word on each line. Đọc bưu thiếp và hoàn thành văn bản. Viết một từ trên mỗi dòng.

Đáp án

1. will 2. Shopping 3. Weather 4. Going 5. Hope

Trên đây là Giải SGK Progress review 4 lớp 6 Friends plus trang 106 109. TaiLieuViet.vn hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.