Với giải 2 trang 5 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 1 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 1 Grammar

2 (trang 5 SBT Tiếng Anh 10): There is a mistake in each sentence. Find and correct it (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó)

SBT Tiếng Anh 10 trang 4, 5, 6 Unit 1 Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. do you go – sửa lại: are you going

2. do you do – sửa lại: are you doing

3. are wanting – sửa lại: want

4. ‘m seeing – sửa lại: see

5. is cooking – sửa lại: cooks

6. ‘m thinking – sửa lại: think

7. work – sửa lại: am working

8. is having – sửa lại: has

Hướng dẫn dịch:

1. Chào Anna! Bạn đi đang đâu thế?

2. Hiện giờ bạn đang làm gì?

3. Bọn trẻ muốn được nghỉ ngơi ngay bây giờ.

4. Tôi thấy bạn đang làm việc rất chăm chỉ.

5. Thỉnh thoảng bố nấu một bữa ăn ngon cho cả nhà.

6. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.

7. Tôi không thể đi chơi với bạn tối nay. Tôi đang thực hiện một dự án quan trọng.

8. Chú tôi có một ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 10)Complete the sentences using the correct present simple or present continuous forms of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn đúng của các động từ trong ngoặc.)…..

3 (trang 5-6 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)……