Với giải 1 trang 6 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 1 Reading giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 1 Reading

1 (trang 6 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất)

Family time is when family members do things (1). Ways of spending family time are different for different families, from taking a family (2) in a nice place every year, or planning a family movie night every week, to having one (3) together every day. Some families spend time together just by having regular family meetings. Family members can sit together to (4) important issues and make decisions, or just have casual chats. Some people may think it is (5) for everyone in the family to get together. However, in many cases, parents as well as children have to adjust their own timetables to make (6) to be with their family. Family time is important as it helps make the bonds between family members (7) and creates fond memories of happy experiences.

SBT Tiếng Anh 10 trang 6, 7 Unit 1 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. B

3. D

4. A

5. A

6. C

7. B

Hướng dẫn dịch:

Thời gian dành cho gia đình là lúc các thành viên trong gia đình cùng nhau làm mọi việc. Cách dành thời gian cho gia đình khác nhau đối với các gia đình khác nhau, từ đi nghỉ cùng gia đình ở một địa điểm đẹp hàng năm hoặc lên kế hoạch cho một buổi tối xem phim gia đình mỗi tuần, đến ăn một bữa cùng nhau mỗi ngày. Một số gia đình dành thời gian cho nhau chỉ bằng cách họp mặt gia đình thường xuyên. Các thành viên trong gia đình có thể ngồi lại với nhau để thảo luận các vấn đề quan trọng và đưa ra quyết định hoặc chỉ trò chuyện thông thường. Một số người có thể nghĩ rằng việc mọi người trong gia đình quây quần bên nhau là điều đơn giản. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cha mẹ cũng như con cái phải tự điều chỉnh thời gian biểu của mình để dành thời gian ở bên gia đình. Thời gian dành cho gia đình rất quan trọng vì nó giúp gắn kết giữa các thành viên trong gia đình bền chặt hơn và tạo ra những kỷ niệm khó phai mờ về những trải nghiệm hạnh phúc.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 6-7 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Đọc văn bản và quyết định xem câu trả lời là đúng (T) hay sai (F).)…..