Với giải 3 trang 4 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 1 Vocabuary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 1 Vocabulary

3 (trang 4 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the words or phrases in the box (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các từ hoặc cụm từ trong hộp)

SBT Tiếng Anh 10 trang 3, 4 Unit 1 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

1. Doing chores as a family will help strengthen ….

2. Preparing and cooking meals are some of the essential … for teens.

3. Instead of giving me answers to questions, my parents always … me to think for myself.

4. The kids deeply … their grandfather for his great knowledge about the world.

5. Sarah is a(n) … girl. She never cheats in exams.

6. His parents give him full … for his choice of school.

7. Kindness and responsibility are two … that many parents want to teach to their children.

8. I’m lucky to have such a(n) … brother who always gives me help when I need it.

Đáp án:

1. family bonds

2. life skills

3. encourage

4. respect

5. honest

6. support

7. family values

8. supportive

Hướng dẫn dịch:

1. Làm việc nhà như một gia đình sẽ giúp tăng cường tình cảm gia đình.

2. Chuẩn bị và nấu ăn là một số kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên.

3. Thay vì cho tôi câu trả lời cho những câu hỏi, bố mẹ luôn khuyến khích tôi tự suy nghĩ.

4. Những đứa trẻ vô cùng kính trọng ông của chúng vì kiến thức tuyệt vời của ông về thế giới.

5. Sarah là một cô gái trung thực. Cô ấy không bao giờ gian lận trong các kỳ thi.

6. Cha mẹ anh ấy ủng hộ hoàn toàn việc anh ấy chọn trường.

7. Tử tế và trách nhiệm là hai giá trị gia đình mà nhiều bậc cha mẹ muốn dạy cho con cái.

8. Tôi thật may mắn khi có một người anh luôn ủng hộ tôi khi tôi cần.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 3 SBT Tiếng Anh 10): Match the phrases with the correct pictures (Ghép các cụm từ với các hình ảnh chính xác)….

2 (trang 4 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu)…..