Với giải trang 83-84 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Test yourself 4 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 4 Writing

(trang 83-84 SBT Tiếng Anh 10):Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

44. Tom asked me ….

A. if was I having a good time last weekend

B. whether I had had a good time the previous weekend

C. if would I have a good time last weekend

D. whether I have had a good time last weekend

45. … the workers will stop working.

A. If working conditions aren’t improved

B. When the working conditions were improved

C. If the working conditions are improved

D. When the working conditions will be improved

46. If I were you, …

A. I will apply for that job

B. I would apply for that job

C. I applied for that job

D. I apply for that job

47. She wanted to know ….

A. when the performance will start

B. when will the performance start

C. when would the performance start

D. when the performance would start

Đáp án:

44. B

45. A

46. B

47. D

Hướng dẫn dịch:

44. Tom hỏi tôi liệu cuối tuần trước tôi có vui vẻ không.

45. Nếu điều kiện làm việc không được cải thiện, công nhân sẽ ngừng làm việc.

46. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ xin việc đó.

47. Cô ấy muốn biết khi nào buổi biểu diễn sẽ bắt đầu.

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one. (Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu gốc)

48. He asked, ‘Why didn’t she take the final exam?’

A. He asked why she hadn’t taken the final exam.

B. He asked why she took the final exam.

C. He asked why she was taking the final exam.

D. He asked why she doesn’t take the final exam.

49. We must take steps to save natural resources, otherwise the planet will be in danger.

A. If we take steps to save natural resources, the planet will be in danger.

B. If we take steps to save natural resources, the planet will not be in danger.

C.If we take steps to save natural resources, the planet would be in danger.

D. If we take steps to save natural resources, the planet will be in danger.

50. We won’t go on holiday this year because we don’t have enough money.

A. If we don’t have enough money, we will not go on holiday this year.

B. If we had enough money, we would go on holiday this year.

C. If we had enough money, we would have gone on holiday last tear.

D. If we have a lot of money, we would go on holiday.

Đáp án:

48. A

49. B

50. B

Hướng dẫn dịch:

48. Anh ấy hỏi, ‘Tại sao cô ấy không tham gia kỳ thi cuối kỳ?’

A. Anh ấy hỏi tại sao cô ấy chưa tham gia kỳ thi cuối kỳ.

49. Chúng ta phải thực hiện các bước để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, nếu không hành tinh sẽ gặp nguy hiểm.

B. Nếu chúng ta thực hiện các bước để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, hành tinh sẽ không gặp nguy hiểm.

50. Chúng tôi sẽ không đi nghỉ trong năm nay vì chúng tôi không có đủ tiền.

B. Nếu chúng tôi có đủ tiền, chúng tôi sẽ đi nghỉ trong năm nay.