Unit 1 lớp 6 Towns and Cities Vocabulary and Listening trang 18

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh 6 Friends Plus Unit 1 trang 18 dưới đây bao gồm lời giải, file nghe mp3 với hướng dẫn dịch các phần bài tập 1 – 6 trong lesson Vocabulary and Listening trang 18 hiệu quả.

Xem thêm: Giải Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities chi tiết nhất

THINK! Do you like modern or old places? Why? Hãy nghĩ xem! Bạn có thích những nơi hiện đại hay cổ xưa? Tại sao?

Gợi ý

I like old places. Because they look ancient and bring historical value.

1. Match adjectives 1 – 6 with their opposites in the box. Then listen and check. Nối tính từ 1 – 6 với từ trái nghĩa trong hộp. Sau đó nghe và kiểm tra. 

Click để nghe

Đáp án

1 – Dirty

2 – quite

3 – Pretty

4 – Safe

5 – Unfriendly

6 – old

2. Write sentences for the adjective in exercise 1. Then compare with a partner. Viết câu sử dụng tính từ trong bài 1. Sau đó đối chiếu với bạn.

Đáp án

3. This place is ugly.

4. This road is dangerous.

5. People in Newtown are friendly.

6. This building is modern.

3. Listen to four street interviews in a radio programme. What do the people talk about? Choose four topics from the box and match them to the people.Lắng nghe bốn cuộc phỏng vấn đường phố trong một chương trình phát thanh. Mọi người nói về cái gì? Chọn bốn chủ đề từ hộp và nối chúng tương ứng với mỗi người.

Click để nghe

Đáp án

1 – Emma – the park

2 – Lukas – Buses and bike

3 – Dwayne – New York

4 – Chloe and Harriet – restaurants

4. Listen again and write True or False. Nghe lại và viết Đúng hay Sai.

Đáp án

1 – True

2 – True

6 – True

Nội dung bài nghe

1. Emma

Girl: Hi. Can I ask you? What’s your favorite place in town?

Emma: Erm…The shopping center I think.

Girl: The shopping center? Why is that?

Emma: I don’t know why. My friends go there.

Girl: And you prefer the place and it’s not the park near your house, for example?

Emma: Yes, the park is dirty. There is cleaner and I like the shops.

Girl: Okay, thanks.

2. Lucas

Lucas: My favorite place? I don’t know, but maybe the bike shop.

Girl: The bike shop? Really? There are lots of people with bikes in this town. When you go to school do you prefer the bus or your bike?

Lucas: My bike. The bus is more expensive and it’s slower.

Girl: But bikes are more dangerous.

Lucas: Uhmm… Yes, they are.

3. Dwayne

Girl: What’s your favorite place in town?

Dwayne: Oh… I’m…I’m not sure. Well, I’m not from here. I’m from New York, in the USA.

Girl: All right.

Dwayne: Oxford is a nice city though, nicer than New York, I think.

Girl: Really? Why?

Dwayne: New York is more modern I like older places.

4. Chloe and Harriet

Girl: Hi, there. A quick question: what’s your favorite place in town?

Chloe: Gino’s pizza restaurant

Girl: Really?

Chloe: Yes, I think Gino’s is great. But my friend Harriet prefers Luigi’s.

Harriet: Yeah. Luigi’s pizza is bigger.

Girl: Maybe, but they’re better in Gino’s and the people are friendly there.

Harriet: Okay.

Chloe: Yes, that’s true.

Hướng dẫn dịch

1. Emma

Nữ: Chào. Tôi có thể hỏi bạn không? Địa điểm yêu thích của bạn trong thị trấn là gì?

Emma: Ừm… Tôi nghĩ là trung tâm mua sắm.

Nữ: Trung tâm mua sắm? Tại sao vậy?

Emma: Tôi không biết tại sao nữa. Bạn bè của tôi đến đó.

Nữ: Và bạn thích nơi này hơn chứ không phải công viên gần nhà bạn chẳng hạn?

Emma: Vâng, công viên bẩn. Ở trung tâm mua sắm sạch sẽ hơn và tôi thích các cửa hàng.

Nữ: Vâng, cảm ơn bạn.

2. Lucas

Lucas: Địa điểm yêu thích của tôi à? Tôi không biết, nhưng có lẽ là cửa hàng bán xe đạp.

Nữ: Cửa hàng xe đạp? Thật không? Có rất nhiều người có xe đạp trong thị trấn này. Khi đến trường, bạn thích xe buýt hay xe đạp hơn?

Lucas: Xe đạp của tôi. Xe buýt đắt hơn và chậm hơn.

Nữ: Nhưng xe đạp nguy hiểm hơn.

Lucas: Uhmm… Đúng vậy.

3. Dwayne

Nữ: Địa điểm yêu thích của bạn trong thị trấn là gì?

Dwayne: Ồ… tôi… tôi không chắc. Chà, tôi không phải là người ở đây. Tôi đến từ New York, Hoa Kỳ.

Nữ: Được rồi.

Dwayne: Tuy nhiên, Oxford là một thành phố tốt đẹp, đẹp hơn New York, tôi nghĩ vậy.

Nữ: Thật không? Tại sao?

Dwayne: New York hiện đại hơn, tôi thích những nơi cổ xưa.

4. Chloe và Harriet

Nữ: Chào, các bạn. Một câu hỏi nhanh: địa điểm yêu thích của bạn trong thị trấn là gì?

Chloe: Nhà hàng pizza Gino.

Nữ: vậy à?

Chloe: Vâng, tôi nghĩ Gino’s rất tuyệt. Nhưng bạn tôi, Harriet thích Luigi’s hơn.

Harriet: Vâng. Bánh pizza của Luigi lớn hơn.

Nữ: Có thể thế, nhưng bánh ở Gino’s ngon hơn và mọi người ở đó rất thân thiện.

Harriet: Được rồi.

Chloe: Vâng, đúng đấy.

5. Think of three places that you like in your town or city and three places that you don’t like. Write sentences and say why you like or dislike them.Nghĩ về ba địa điểm mà bạn thích trong thị trấn hoặc thành phố của mình và ba địa điểm mà bạn không thích. Viết và nói lý do tại sao bạn thích hoặc không thích chúng.

Gợi ý

– I like the Thai traditional food restaurant because it has cheap and delicious dishes. However, there are many people eat at there so it is quite noisy.

– I like the gym because we can work out there to keep fit.

– I like Phuc Long tea & coffee because the drinks are fresh and tasty.

– I don’t like the Park because it is always crowded and noisy.

– I don’t like the sport centre because I don’t like playing sports.

– I don’t like the beach because I can’t swim.

Hướng dẫn dịch

– Tôi thích nhà hàng đồ ăn truyền thống của Thái Lan vì nó có các món ăn ngon và rẻ. Tuy nhiên, ở đó có nhiều người ăn nên khá ồn ào.

– Tôi thích phòng tập thể dục vì chúng tôi có thể tập thể dục ngoài trời để giữ gìn vóc dáng.

– Tôi thích trà & cà phê Phúc Long vì đồ uống tươi và ngon.

– Tôi không thích Công viên vì nó luôn đông đúc và ồn ào.

– Tôi không thích trung tâm thể dục thể thao vì tôi không thích chơi thể thao.

– Tôi không thích bãi biển vì tôi không biết bơi.

6. USE IT! Work in groups. Compare your sentences in exercise 5. Which places does your group like and dislike? Compare with other groups. Thực hành! Làm việc theo nhóm. So sánh các câu của em ở bài tập 5. Những nơi nào nhóm em thích và không thích? So sánh với các nhóm khác.

Hướng dẫn dịch

Chúng tôi thích công viên bởi vì nó yên tĩnh và đẹp.

Trên đây là Giải tiếng Anh Friends plus 6 Unit 1 Vocabulary and Listening page 18. Ngoài ra, TaiLieuViet.vn đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác, mời bạn đọc tham khảo.