TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài tập cuối chương 8 Kết nối tri thức tập 2. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải bài tập cuối chương 8 Toán 10 Kết nối tri thức tập 2.

Bài 8.17 trang 76 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

Số cách cắm 4 bông hoa khác nhau vào 4 bình hoa khác nhau (mỗi bông hoa cắm vào một bình) là

A. 16.

B. 24.

C. 8

D. 4

Gợi ý đáp án

Đáp án B

Bài 8.18 trang 76 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

Số các số có ba chữ số khác nhau, trong đó các chữ số đều lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 là

A. 120.

B. 60.

C. 720

D. 2

Gợi ý đáp án

Đáp án B

Bài 8.19 trang 76 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

Số cách chọn 3 bạn học sinh đi học bơi từ một nhóm 10 bạn học sinh là

A. 3628800

B. 604800

C. 120

D. 720.

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Bài 8.20 trang 76 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

Bạn An gieo một con xúc xắc hai lần. Số các trường hợp để tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bằng 8 qua hai lần gieo là

A. 36

B. 6

C. 5

D. 4

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Bài 8.21 trang 76 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

Hệ số của x4 trong khai triển nhị thức (3x – 4)5

A. 1620

B. 60 .

C. -60

D. -1620.

Gợi ý đáp án

Đáp án D

Bài 8.22 trang 76 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

a. Có bao nhiêu cách viết một dãy 5 chữ cái in hoa từ bảng chữ cái tiếng Anh (gồm 26 chữ cái)?

b. Có bao nhiêu cách viết một dãy 5 chữ cái in hoa khác nhau từ bảng chữ cái tiếng Anh (gồm 26 chữ cái)?

Gợi ý đáp án

a. Vì các chữ cái không cần khác nhau nên số cách chọn là: 26.26.26.26.26 = 265 = 11 881 376 cách.

b. Chọn và sắp xếp 5 chữ cái từ 26 chữ cái là chỉnh hợp chập 5 của 26 phần tử, nên số cách là: A_{26}^{5} = 7 893 600 cách.

Bài 8.23 trang 76 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

b. Có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 3 ?

Gợi ý đáp án

a. Lập số có 3 chữ số khác nhau là việc lấy 3 phần tử từ tập chữ số đã cho rồi sắp xếp, nên số cách là:A_{6}^{3} = 120 cách.

b. Số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số phải chia hết cho 3. Ta có các bộ ba: (1; 2; 3), (1; 2; 6), (1; 3; 5), (1; 5; 6), (2; 3; 4), (2; 4; 6), (3; 4; 5), (4; 5; 6)

Mỗi bộ ba có 3! cách sắp xếp

Nên số cách lập số có 3 chữ số khác nhau, chia hết cho 3 là: 8.3! = 48 cách.

Bài 8.24 trang 76 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

Tế bào A có 2n = 8 nhiễm sắc thể (NST), và nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tế bào B có 2n = 14 NST và nguyên phân 4 lần liên tiếp. Tính và so sánh tổng số NST trong tế bào A và trong tế bào B được tạo ra.

Gợi ý đáp án

Sau 5 lần nguyên phân, số tế bào A là: 25 = 32 tế bào.

⇒ Số NST trong tế bào A được tạo ra là: 32.8 = 256 NST.

Sau 4 lần nguyên phân, số tế bào B là: 24 = 16 tế bào.

⇒ Số NST trong tế bào B được tạo ra là: 16.14= 224 NST.

Tổng số NST trong tế bào A lớn hơn trong tế bào B.

Bài 8.25 trang 76 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

Lớp 10B có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 bạn tham gia vào đội thiện nguyện của trường trong mỗi trường hợp sau?

a. Ba học sinh được chọn là bất kì.

b. Ba học sinh được chọn gồm 1 nam và 2 nữ.

c. Có ît nhất một nam trong ba học sinh được chọn.

Gợi ý đáp án

a. Chọn 3 bạn bất kì trong 40 học sinh là tổ hợp chập 3 của 40 phần tử, nên số cách chọn là: C_{40}^{3} = 9880 cách.

b. Chọn 1 nam từ 25 nam, số cách chọn: C_{25}^{1} = 25cách.

Chọn 2 nữ từ 15 nữ, số cách chọn:C_{15}^{2} = 105 cách.

Vậy số cách chọn 1 nam, 2 nữ là: 25.105 = 2625 cách.

c. Xét trường hợp, không có học sinh nam nào được chọn, thì sẽ chọn 3 bạn nữ, số cách chọn là: C_{15}^{3} = 455 cách.

Để trong 3 bạn được chọn có ít nhất 1 bạn nam thì số cách chọn là: C_{40}^{3}-C_{15}^{3} = 9425 cách.

Bài 8.26 trang 76 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

Trong khai triển nhị thức Newton của (2x + 3) 5 , hệ số của x 4 hay hệ số của x 3 lớn hơn?

Gợi ý đáp án

Số hạng chứa x4 trong khai triển là: 5.(2x)4.3 = 240x4

⇒ Hệ số của x4 là: 240

Số hạng chứa x3 trong khai triển là: 10.(2x)332 =720x3

⇒ Hệ số của x3 là 720.

Vậy hệ số của x4 lớn hơn hệ số của x3.

Bài tiếp theo: Giải Toán 10 Bài 26: Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 bài: Bài tập cuối chương 8. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán 10 Kết nối tri thức tập 2. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 Kết nối tri thức tập 2…