Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3 KNTT. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương I KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2 KNTT
 • Câu 1:

  Điểm A(1; –3) là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào?

 • Câu 2:

  Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

 • Câu 3:

  Bất phương trình nào tương đương với bất phương trình 3x – y > 7(x – 4y) + 1?

 • Câu 4:

  Miền nghiệm của bất phương trình 4x + 3y ≤ 1 là:

 • Câu 5:

  Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình: x – 4y ≥ –5.

 • Câu 6:

  Cặp số (2 ; 3) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

 • Câu 7:

  Miền không gạch trong hình vẽ sau (bao gồm cả bờ), biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3 KNTT

 • Câu 8:

  Miền nghiệm của bất phương trình x + 2(y + 1) − 4y ≤ 2(x + 1) − 5y không chứa điểm có tọa độ:

 • Câu 9:

  Điểm A(1;2) thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

 • Câu 10:

  Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình:

  4(2 – y) > 2x + y – 2

 • Câu 11:

  Cho bất phương trình x + y ≤ 2 (1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 • Câu 12:

  Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

 • Câu 13:

  Miền nghiệm của bất phương trình: –3x + y > 0 chứa điểm nào trong các điểm sau:

 • Câu 14:

  Điểm nào trong các điểm sau thuộc miền nghiệm của bất phương trình: 2(x + 3) – 4(y –1) < 0.

 • Câu 15:

  Cho hai bất phương trình 2x + y < 3 (1) và – x + 3y > 5 (2) và điểm A(0; 1). Kết luận nào sau đây là đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại