Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 3 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 3 Pronunciation

(trang 19 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Mark (~) the consonant and vowel sounds that can be linked. Practice saying these sentences. (Đánh dấu (~) vào các phụ âm và nguyên âm có thể liên kết với nhau. Thực hành nói những câu này)

1. Mary was attracted by the urban lifestyle the city can offer.

2. Old people who live in cities may feel lonely.

3. Cities of the future will become smarter because of AI technologies.

4. Living in high-rise apartments is becoming very common.

5. Life in big cities is exciting for young people.

6. Many people get stuck in traffic jams during rush hour.

7. One of the disadvantages of this area is the lack of public transport.

8. What are the major tourist attractions in your city?

Đáp án:

1. Mary was~attracted by the urban lifestyle the city can~offer.

2. Old people who live~in cities may feel lonely.

3. Cities~of the future will become smarter because~of Al technologies.

4. Living~in high-rise~apartments~is becoming very common.

5. Life~in big cities~is~exciting for young people.

6. Many people get stuck~in traffic jams during rush~hour.

7. One~of the disadvantages~of this~area is the lack~of public transport.

8. What~are the major tourist~attractions~in your city?

Giải thích:

Ta có thể thực hiện cách đọc nối âm khi từ phía trước kết thúc bằng một phụ âm và từ phía sau bắt đầu bằng một nguyên âm

Hướng dẫn dịch:

1. Mary bị thu hút bởi lối sống đô thị mà thành phố có thể mang lại.

2. Người già sống ở thành phố có thể cảm thấy cô đơn.

3. Các thành phố trong tương lai sẽ trở nên thông minh hơn nhờ công nghệ Al.

4. Sống trong những chung cư cao tầng đang trở nên rất phổ biến.

5. Cuộc sống ở các thành phố lớn rất thú vị đối với những người trẻ tuổi.

6. Nhiều người bị kẹt xe trong giờ cao điểm.

7. Một trong những nhược điểm của khu vực này là thiếu phương tiện giao thông công cộng.

8. Những điểm du lịch chính trong thành phố của bạn là gì?