Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 1 Writing sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 1 Writing

1 (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành câu.)

44. ____ she has not been ill.

A. Since Lan started eating a balanced diet        

B. When Lan started eating a balanced diet

C. After Lan started eating a balanced diet

D. Before Lan started eating a balanced diet

45. ____ in the past, but now people live longer.

A. Life expectancy is low

C. Life expectancy has been low

B. Life expectancy was low

D. Life expectancy had been low

46. I’ll watch the TV programme about smart cities ____.

A. so it sounds interesting

B. because it sounded interesting

C. because it sounds interesting

D. because it doesn’t sound interesting

47. Let’s put the rubbish out tonight ____.

A. so it smells bad

B. so I can smell it

C. because I am smelling something bad

D. because it smells bad

Đáp án:

44. A

45. B

46. C

47. D

Giải thích:

44. Since dùng như Because để chỉ nguyên nhân của hành động

45. in the past là dấu hiệu của thì QKĐ => chia ĐT ở QK

46. ĐT tri giác sound + TT

47. ĐT tri giác smell + TT

Hướng dẫn dịch:

44. Từ khi Lan bắt đầu ăn uống cân bằng, cô ấy không bị ốm nữa.

45. Ngày xưa tuổi thọ thấp, nhưng bây giờ người ta sống lâu hơn.

46. Tôi sẽ xem chương trình TV về thành phố thông minh vì nghe có vẻ thú vị

47. Tối nay chúng ta hãy vứt rác đi vì nó có mùi khó chịu rồi đó

2 (trang 31 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the sentence which has the closest meaning to the original one. (Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu gốc.)

48. You mustn’t use your electronic devices after 11:30 p.m.

A. You are not allowed to use your electronic devices after 11:30 p.m.

B. You can only use your electronic devices after 11:30 p.m.

C. You can turn on your electronic devices after 11:30 p.m.

D. You don’t have to use your electronic devices after 11:30 p.m.

49. After getting married, young couples don’t have to live with their parents.

A. Young couples must live with their parents even when they are married.

B. After getting married. it is not necessary for young couples to live with their parents.

C. Young couples mustn’t live with their parents after getting married.

D. Young couples should live with their parents after getting married.

50. Parents should listen to their children’s opinions.

A. It is compulsory for parents to listen to their children’s opinions.

B. It is unnecessary for parents to listen to their children’s opinions.

C. Listening to their children’s opinions is the right thing for parents to do.

D. Parents don’t have to listen to their children’s opinions.

Đáp án:

48. A            49. B             50. C

Giải thích:

48. musn’t + V: không được làm gì = not allow to V

49. don’t have to + V: không cần làm gì = not neccessary for someone to V

50. should + V: nên làm gì = right for someone to V

Hướng dẫn dịch:

48. Bạn không được sử dụng các thiết bị điện tử của mình sau 11:30 tối.

49. Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ không nhất thiết phải ở chung với bố mẹ đẻ.

50. Cha mẹ nên lắng nghe ý kiến của con cái.