Với giải 1 trang 28 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 4 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Vocabulary

1 (trang 28 SBT Tiếng Anh 10): Find the following EIGHT words in the word search (Tìm 8 từ sau trong tìm kiếm từ)

SBT Tiếng Anh 10 trang 28, 29 Unit 4 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 10 trang 28, 29 Unit 4 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 29 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the words in the box. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của các từ trong hộp.)…..

3 (trang 29 SBT Tiếng Anh 10): Complete each sentence using the correct form of the word in brackets. (Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc.)…..