Với giải 2 trang 30 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 4 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Grammar

2 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct present simple or present continuous forms of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn đúng của các động từ trong ngoặc.)

1. We (decide) to form a volunteer club while we (prepare) for our group presentation about people in need.

2. When we (arrive) at the gate of the primary school at 5:30 p.m., lots of children still (play) in the playground.

3. I (decide) to talk with some of the children while we (wait) for other group members.

4. While I (have) a chat with Amy, her mum (ring) to say she would come home late.

5. While we (have) a discussion about how to help the children, we (agree) to organise some after-school activities for them.

6. When An’s father (come) to pick her up after school, I (help) An with her homework.

7. While we (present) our volunteer project, the audience (raise) a lot of questions.

8. We (decide) to involve more volunteers in our club while we (talk) about our plan for new activities.

Đáp án:

1. decided; were preparing

2. arrived; were still playing

3. decided; were waiting

4. was having; rang

5. were having; agreed

6. came; was helping

7. were presenting; raised

8. decided; were talking

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi quyết định thành lập một câu lạc bộ tình nguyện trong khi chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình của nhóm về những người cần sự giúp đỡ.

2. Khi chúng tôi đến cổng trường tiểu học lúc 5:30 chiều, rất nhiều trẻ em vẫn đang chơi trong sân chơi.

3. Tôi quyết định nói chuyện với một số đứa trẻ trong khi chúng tôi đang chờ các thành viên khác trong nhóm.

4. Trong khi tôi trò chuyện với Amy, mẹ cô ấy gọi điện nói rằng cô ấy sẽ về nhà muộn.

5. Trong khi thảo luận về cách giúp đỡ trẻ em, chúng tôi đã đồng ý tổ chức một số hoạt động sau giờ học cho các em.

6. Khi bố An đến đón con rái cá ở trường, tôi đang giúp An làm bài tập.

7. Trong khi chúng tôi trình bày về dự án tình nguyện của mình, khán giả đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.

8. Chúng tôi quyết định thu hút nhiều tình nguyện viên hơn vào câu lạc bộ của chúng tôi trong khi chúng tôi đang nói về kế hoạch của chúng tôi cho các hoạt động mới.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)….

3 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10): Match the beginnings (1 -8) with the endings (a -h) to make sentences. (Nối phần đầu (1 -8) với phần cuối (a -h) để tạo thành câu.)….