Với giải 3 trang 58 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 8 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Vocabulary

3 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10): Complete the text using the words in the box. (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng các từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Technology allows teachers to remove the physical difficulties of traditional (1), and offer students a way to connect their programmes with the (2) world. For example, a history teacher can take her students on a virtual tour of the Independence Palace. Many educational tools also offer a variety of functions that promote (3). Students can hold online meetings with classmates from different places. They can also easily share and edit (4) with each other. Moreover, technology makes it easier for (5) to find information quickly and accurately. Search engines and e-books are replacing (6) textbooks. In the 21st century labour market, students need to have more computer (7). By adding these new technologies to the regular syllabus, schools wants to (8) their students for the modern office.

Đáp án:

1. classrooms

2. real

3. teamwork

4. projects

5. students

6. traditional

7. skills

8. prepare

Hướng dẫn dịch:

Công nghệ cho phép giáo viên loại bỏ những khó khăn vật chất của các lớp học truyền thống và cung cấp cho học sinh một cách để kết nối các chương trình của họ với thế giới thực. Ví dụ, một giáo viên lịch sử có thể đưa học sinh của mình đi tham quan ảo Dinh Độc Lập. Nhiều công cụ giáo dục cũng cung cấp nhiều chức năng khác nhau để thúc đẩy tinh thần làm việc theo nhóm. Sinh viên có thể tổ chức các cuộc họp trực tuyến với các bạn cùng lớp từ nhiều nơi khác nhau. Họ cũng có thể dễ dàng chia sẻ và chỉnh sửa các dự án với nhau. Hơn nữa, công nghệ giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Công cụ tìm kiếm và sách điện tử đang thay thế sách giáo khoa truyền thống. Trong thị trường lao động thế kỷ 21, sinh viên cần phải có nhiều kỹ năng máy tính hơn. Bằng cách bổ sung những công nghệ mới này vào chương trình giảng dạy thông thường, các trường học muốn chuẩn bị cho sinh viên của mình văn phòng hiện đại.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 57 SBT Tiếng Anh 10): Find the following words in the word search (Tìm các từ sau trong tìm kiếm từ)…

2 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the following sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu sau.)….