Với giải 1 trang 45 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 6 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 6 Vocabulary

1 (trang 45 SBT Tiếng Anh 10): Find eight words you have learnt in this unit and write them in the space (Tìm 8 từ bạn đã học trong bài này và viết chúng vào chỗ trống)

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 10 trang 45, 46 Unit 6 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thứcXem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 45 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the words in 1 if necessary. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của các từ trong 1 nếu cần.)….

3 (trang 46 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)….