Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Test yourself 2 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 2 Speaking

(trang 43 SBT Tiếng Anh 10)Complete the following conversations by circling the best answers. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện sau đây bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất.)

40. (After the trip)

A: How are you, Nam? – B: A little … tired, but the trip was great!

A. bit

B. fairly

C. rather

D. quite

41. (At a restaurant)

A: Here is the menu, Madam.

B: Hmm…… Everything looks nice. Can you … something special?

A. make

B. show

C. recommend

D. explain

42. (At a shop)

A: … ? – B: I’m looking for a new shirt.

A. How do 1 help you

B. How am I helping you

C. How can I help you

D. How should I help you

43. (At a shop)

A: Can I try that shirt on? – B: … Here you are.

A. Certain

B. Sure

C. Maybe

D. Possibly

Đáp án:

40. A

41. C

42. C

43. B

Hướng dẫn dịch:

40. (Sau chuyến đi)

A: Bạn khỏe không Nam? – B: Hơi mệt một chút, nhưng chuyến đi rất tuyệt!

41. (Tại nhà hàng)

A: Đây là menu, thưa bà.

B: Hmm …… Mọi thứ có vẻ tốt đẹp. Bạn có thể giới thiệu một cái gì đó đặc biệt?

42. (Tại một cửa hàng)

A: Tôi có thể giúp gì cho bạn? – B: Tôi đang tìm một chiếc áo mới.

43. (Tại một cửa hàng)

A: Tôi có thể mặc thử chiếc áo đó không? – B: Chắc chắn rồi. Của bạn đây.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 44 Test yourself 2 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 43 Test yourself 2 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 42, 43 Test yourself 2 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 40, 41 Test yourself 2 Vocabulary & Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 40 Test yourself 2 Pronunciation