Với giải 1 trang 78-79 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Writing

1 (trang 78-79 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the sentences without changing their meanings. (Viết lại các câu mà không thay đổi nghĩa của chúng.)

1. Handmade products from our village are known around the country.

2. It took us three hours to travel to Ho Chi Minh City.

3. You should put your rubbish in the bins.

4. Tourists should not feed the animals.

5. I think we should follow the paths.

6. I think tourists should buy more local products.

7. I think you should travel by bike.

8. How about going on an eco-friendly tour instead?

Đáp án:

1. Our village is famous around the country for (its) handmade products. / for (its) handmade products around the country.

2. We spent three hours travelling to Ho Chi Minh City.

3. You ought to put your rubbish in the bins.

4. Tourists are advised not to feed the animals.

5. I suggest following / we (should) follow the paths.

6. It will be better if tourists buy more local products.

7. If were you, I would travel by bike.

8. Why don’t you go on an eco-friendly tour instead?

Hướng dẫn dịch:

1. Sản phẩm thủ công từ làng của chúng tôi được biết đến trên khắp đất nước.

2. Chúng tôi mất ba giờ để đi đến Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bạn nên bỏ rác vào thùng.

4. Khách du lịch không nên cho động vật ăn.

5. Tôi nghĩ chúng ta nên đi theo những con đường.

6. Tôi nghĩ rằng khách du lịch nên mua nhiều sản phẩm địa phương hơn.

7. Tôi nghĩ bạn nên đi du lịch bằng xe đạp.

8. Làm thế nào về việc tham gia một chuyến du lịch thân thiện với môi trường?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 79 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences. You may need to change the forms of some verbs. (Sử dụng các từ và cụm từ và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa. Bạn có thể cần thay đổi hình thức của một số động từ.)…..

3 (trang 79 SBT Tiếng Anh 10): Write a website advertisement (120 – 150 words) for an ecotour to a famous tourist destination in your local area. The tour may be imaginary. Use the suggested questions below to help you. (Viết quảng cáo trên trang web (120 – 150 từ) cho một chuyến du lịch sinh thái đến một địa điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực địa phương của bạn. Chuyến tham quan có thể chỉ là tưởng tượng. Sử dụng các câu hỏi gợi ý bên dưới để giúp bạn.)…..