Với giải 1 trang 32-33 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 4 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Writing

1 (trang 32-33 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences. (Sử dụng các từ và cụm từ và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa.)

Đáp án:

1. I am writing to apply for the volunteer position at the local food bank.

2. I would like to volunteer to help children in the local orphanage.

3. I heard about this job opportunity from the local public announcement.

4. I saw the advert for this volunteer position on the school notice board.

5. I am patient and I like playing with children.

6. I am good at organising outdoor activities for children.

7.1 am free on Saturday afternoons from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

8. I am available for an interview on any day after 4:30 p.m.

9. If my application is successful, I can start work from June 1st.

10. I look forward to hearing from you.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đang viết thư để ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên tại ngân hàng thực phẩm địa phương.

2. Tôi muốn tình nguyện giúp đỡ trẻ em ở trại trẻ mồ côi địa phương.

3. Tôi nghe nói về cơ hội việc làm này từ thông báo công khai của địa phương.

4. Tôi thấy quảng cáo cho vị trí tình nguyện viên này trên bảng thông báo của trường.

5. Tôi kiên nhẫn và tôi thích chơi với trẻ em.

6. Tôi giỏi tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ.

7 giờ sáng miễn phí vào các buổi chiều thứ bảy từ 2 giờ chiều đến 6:00 tối

8. Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ ngày nào sau 4:30 chiều.

9. Nếu hồ sơ của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu làm việc từ ngày 1/6.

10. Tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10): Rearrange the following jumbled sentences to make a complete application letter for a volunteer job (Sắp xếp lại các câu lộn xộn sau để tạo thành một lá đơn xin tình nguyện hoàn chỉnh)….

3 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10): You saw this job advert for a volunteer at the local food bank and want to apply. Write an application letter for this position (120-150 words).(Bạn đã thấy quảng cáo tuyển dụng này cho một tình nguyện viên tại ngân hàng thực phẩm địa phương và muốn nộp đơn. Viết một lá thư ứng tuyển cho vị trí này (120-150 từ).)….