Với giải 3 trang 22 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 3 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Writing

3 (trang 22 SBT Tiếng Anh 10): Write an email (120 – 150 words) to your friend describing your experience at a school music event. Use the following questions as cues for your writing (Viết email (120 – 150 từ) cho bạn bè của bạn mô tả trải nghiệm của bạn tại một sự kiện âm nhạc của trường. Sử dụng các câu hỏi sau đây làm dấu hiệu cho bài viết của bạn)

1. When and where did the event happen?

2. Who did you go with?

3. What did you do there?

4. How did you feel when attending the event?

5. What did you like the most?

6. What, if anything, did you dislike about the event?

Hướng dẫn dịch:

1. Sự kiện xảy ra khi nào và ở đâu?

2. Bạn đã đi cùng ai?

3. Bạn đã làm gì ở đó?

4. Bạn cảm thấy thế nào khi tham dự sự kiện?

5. Bạn thích điều gì nhất?

6. Điều gì, nếu có, bạn không thích về sự kiện này?

Gợi ý:

Hi Mai,

How are you going? I have passed all exams and am feeling very relaxed now. Last weekend, there was a special event at my school. We had a really amazing music party. I attended it with all my classmates as this is one of the biggest events at our school. A huge stage was set up in the school playground and there were food booths around the stage. And guess who came to perform at our music event? Toc Tien – our idol!!! My friends and I watched and sang along all of her greatest songs when she was on stage. There were also other performances of popular pop bands. We had a really great time. We ate some delicious burgers and spicy French fries. We also drank lots of sparkling water to keep cool. I wish you had been able to come with us.

Let me know how you are doing.

Love

Lan

Hướng dẫn dịch:

Chào Mai,

Bạn thế nào? Mình đã vượt qua tất cả các kỳ thi và cảm thấy rất thoải mái. Cuối tuần trước, có một sự kiện đặc biệt ở trường mình. Chúng mình đã có một bữa tiệc âm nhạc thực sự tuyệt vời. Tôi đã tham dự nó cùng với tất cả các bạn cùng lớp của mình vì đây là một trong những sự kiện lớn nhất ở trường chúng mình. Một sân khấu lớn đã được dựng lên trong sân chơi của trường và có các gian hàng bán đồ ăn xung quanh sân khấu. Và đoán xem ai đã đến biểu diễn tại sự kiện âm nhạc của chúng mình? Tóc Tiên – thần tượng của chúng ta !!! Mình và bạn bè đã xem và hát theo tất cả những bài hát hay nhất của chị ấy khi chị ấy ở trên sân khấu. Ngoài ra còn có các buổi biểu diễn khác của các ban nhạc pop nổi tiếng. Chúng mình đã có một thời gian thực sự tuyệt vời. Chúng mình đã ăn một số bánh mì kẹp thịt ngon lành và khoai tây chiên cay. Chúng mình cũng uống nhiều nước có ga để giữ mát. Mình ước gì bạn có thể đến với chúng mình.

Hãy cho mình biết bạn đang làm như thế nào.

Yêu và quý

Lan

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 20-21 SBT Tiếng Anh 10): Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences. (Sử dụng các động từ ở dạng chính xác của chúng và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa.)….

2 (trang 21-22 SBT Tiếng Anh 10)Choose the sentence which has the closest meaning to the original one (Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu gốc)….