Với giải 1 trang 38-39 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 5 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 5 Writing

1 (trang 38-39 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the sentences without changing their meanings. (Viết lại các câu mà không thay đổi nghĩa của chúng.)

1. Ms Ho started teaching English in 2000.

2. Learning Japanese is very difficult but interesting.

3. 3D printing is used to make three-dimensional objects.

4. Driverless cars can help reduce road traffic accidents.

5. We should not leave the door open at night.

6. The Internet helps us communicate easily among other things.

7. We can exchange information conveniently thanks to the invention of the email.

8. 3D printing helps reduce production costs.

Đáp án:

1. Ms Hoa has taught English since 2000.

2. It is very difficult but interesting to learn Japanese.

3. 3D printing allows us / people to make three-dimensional objects.

4. Driverless cars can be useful for / in reducing road traffic accidents.

5. We should avoid opening the door at night / leaving the door open at night.

6. Easy communication is one of the benefits / advantages of the Internet.

7. The invention of the email enables us to exchange information conveniently.

8. 3D printing is used to reduce production costs / for reducing production costs / in the reduction of production costs.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Cô Hồ bắt đầu dạy tiếng Anh từ năm 2000.

2. Học tiếng Nhật rất khó nhưng thú vị.

3. In 3D được sử dụng để tạo ra các vật thể ba chiều.

4. Xe ô tô không người lái có thể giúp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ.

5. Chúng ta không nên để cửa mở vào ban đêm.

6. Internet giúp chúng ta giao tiếp dễ dàng giữa những thứ khác.

7. Chúng ta có thể trao đổi thông tin một cách thuận tiện nhờ vào việc phát minh ra email.

8. In 3D giúp giảm chi phí sản xuất.

B. Câu mới

1. Cô Hoa dạy tiếng Anh từ năm 2000.

2. Học tiếng Nhật rất khó nhưng thú vị.

3. In 3D cho phép chúng ta / mọi người tạo ra các vật thể ba chiều.

4. Xe ô tô không người lái có thể hữu ích trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ.

5. Chúng ta nên tránh mở cửa vào ban đêm.

6. Giao tiếp dễ dàng là một trong những lợi ích / lợi thế của Internet.

7. Việc phát minh ra email cho phép chúng ta trao đổi thông tin một cách thuận tiện.

8. In 3D được sử dụng để giảm chi phí sản xuất.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 39 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences. You may need to change the forms of some verbs. (Sử dụng các từ và cụm từ và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa. Bạn có thể cần thay đổi hình thức của một số động từ.)….

3 (trang 39 SBT Tiếng Anh 10): Write about this topic (120 – 150 words). Use the suggested questions below to help you. (Viết về chủ đề này (120 – 150 từ). Sử dụng các câu hỏi gợi ý bên dưới để giúp bạn.)….