Với giải Bài 6 trang 10 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 6 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1: Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) a3,         b) −5a;       c) 4−a;     d) 3a+7

 Phương pháp giải: 

+) A xác định (hay có nghĩa) khi A≥0.

Lời giải:

a) Ta có:  a3 có nghĩa khi a3≥0⇔a≥0

b) Ta có: −5a có nghĩa khi −5a≥0⇔a≤0−5⇔a≤0

c) Ta có: 4−a có nghĩa khi 4−a≥0⇔−a≥−4⇔a≤4

d) Ta có: 3a+7 có nghĩa khi 3a+7≥0⇔3a≥−7⇔a≥−73