Với giải Unit 10 Writing lớp 10 trang 116 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 10: Ecotourism giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 10: Ecotourism Global Success

Bài 1 trang 116 sgk Tiếng Anh 10: Look at the photos of an ecotour to Hoi An villages (Da Nang, Viet Nam), and complete the notes below. Then discuss your ideas in pairs. (Hãy xem những bức ảnh về chuyến du lịch sinh thái đến các làng quê Hội An (Đà Nẵng, Việt Nam) và hoàn thành các ghi chú bên dưới. Sau đó, thảo luận các ý tưởng của bạn theo cặp.)

Unit 10 Writing lớp 10 trang 116 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 2)

Trả lời:

What do you think is special about Hoi An villages?

– coconut palms near Thu Bon River

– traditional crafts such as colourful paper lanterns

What do you think tourists can do there?

– do the gardening at a local farm

– ride bicycles through the villages

– travel on basket boats

– visit craft villages

What can tourists do to make their trip more eco-friendly?

– use eco-friendly transport such as bicycles

– buy traditional crafts to help local people

Hướng dẫn dịch:

Bạn thấy làng quê Hội An có gì đặc biệt?

– rặng dừa gần sông Thu Bồn

– hàng thủ công truyền thống như đèn lồng giấy đầy màu sắc

Bạn nghĩ khách du lịch có thể làm gì ở đó?

– làm vườn tại một trang trại địa phương

– đi xe đạp qua các ngôi làng

– du lịch trên thuyền thúng

– thăm làng nghề

Khách du lịch có thể làm gì để chuyến đi của họ thân thiện hơn với môi trường?

– sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp

– mua hàng thủ công truyền thống để giúp đỡ người dân địa phương

Bài 2 trang 116 sgk Tiếng Anh 10: Rewrite these sentences about Hoi An villages. Use the expressions below to help you. (Viết lại những câu này về các làng quê Hội An. Sử dụng các diễn đạt dưới đây để giúp bạn.)

Trả lời:

1. Hoi An villages are well-known for their beautiful vegetable and herb gardens.

2. Tourists can spend the morning working on a local farm.

3. Tourists are recommended to buy handmade products to help local businesses.

Hướng dẫn dịch:

1. Những ngôi làng ở Hội An nổi tiếng với những vườn rau và thảo mộc tuyệt đẹp.

2. Khách du lịch có thể làm việc tại một trang trại địa phương vào buổi sáng.

3. Khách du lịch nên mua các sản phẩm thủ công để giúp các doanh nghiệp địa phương.

Bài 3 trang 116 sgk Tiếng Anh 10: Write a website advertisement (120 – 150 words) for an ecotour to Hoi An villages. Use what you have learnt in 1 and 2 and the suggested outline below to help you (Viết một trang web quảng cáo (120 – 150 từ) cho một chuyến du lịch sinh thái đến các làng quê Hội An. Sử dụng những gì bạn đã học trong 1 và 2 và dàn ý gợi ý bên dưới để giúp bạn)

Unit 10 Writing lớp 10 trang 116 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Welcome to Hoi An villages in Da Nang, Viet Nam!

Hoi An villages are famous for their beautiful vegetable and herb gardens. They are also well-known for the coconut palms near Thu Bon River and traditional crafts such as colourful paper lanterns.

Here in Hoi An villages, you can spend the morning gardening on the local farms. Other leisure activities include riding bicycles through the villages, travelling on basket boats and visiting craft villages.

We offer an ecotour to Hoi An villages, and tourists are encouraged to use eco-friendly transport such as bicycles to avoid polluting the environment. You can also buy local products and beautiful crafts to help local businesses!

Call us at 0929292929 and book your tour today!

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng bạn đến với những ngôi làng Hội An ở Đà Nẵng, Việt Nam!

Làng Hội An nổi tiếng với những vườn rau và thảo mộc tuyệt đẹp. Họ cũng nổi tiếng với những rặng dừa ven sông Thu Bồn và các nghề thủ công truyền thống như đèn lồng giấy nhiều màu sắc.

Tại các làng quê Hội An, bạn có thể dành buổi sáng làm vườn tại các trang trại địa phương. Các hoạt động giải trí khác bao gồm đi xe đạp qua các làng, đi thuyền thúng và thăm các làng nghề.

Chúng tôi cung cấp một chuyến du lịch sinh thái đến các làng quê Hội An, và khách du lịch được khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp để tránh gây ô nhiễm môi trường. Bạn cũng có thể mua các sản phẩm địa phương và hàng thủ công đẹp mắt để giúp đỡ các doanh nghiệp địa phương!

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0929292929 và đặt tour ngay hôm nay!

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 10 Tiếng Anh lớp 10

Unit 10 Getting started lớp 10 trang 110, 111

Unit 10 Language lớp 10 trang 111, 112

Unit 10 Reading lớp 10 trang 113, 114

Unit 10 Speaking lớp 10 trang 114, 115

Unit 10 Listening lớp 10 trang 115

Unit 10 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 117, 118

Unit 10 Looking back lớp 10 trang 118

Unit 10 Project lớp 10 trang 119

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism

Review 4