Với giải Unit 6 Writing lớp 11 trang 72 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 6: Preserving our heritage giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 6: Preserving our heritage

A leaflet about ways to preserve Trang An Scenic Landscape Complex

(Một tờ rơi về các biện pháp giữ gìn Quần thể danh thắng Tràng An)

1. Work in pairs. Put the problems that Trang An Scenic Landscape Complex may face and the possible solutions in the correct blanks.

(Làm việc theo cặp. Đặt các vấn đề mà Quần thể danh thắng Tràng An có thể gặp phải và các giải pháp khả thi vào chỗ trống.)

A. educating young people about the importance of heritage

(giáo dục giới trẻ về tầm quan trọng của di sản)

B. damaging the ecosystem

(hủy hoại hệ sinh thái)

C. loss of cultural values

(mất giá trị văn hóa)

D. organising eco-tours to natural heritage sites

(tổ chức du lịch sinh thái đến các di sản thiên nhiên)

NATURAL HERITAGE

CULTURAL HERITAGE

Problems: Negative effects of mass tourism

– polluting the rivers and valleys

– …………….. ……………………………

Solutions:

– (2) …………….. …………………………….

– creating a sustainable habitat suitable for local wildlife

Problems: Young people’s lack of knowledge about the cultural heritage

– not able to appreciate traditions

– (3) …………… ………………………………

Solutions:

– (4) ……………… ……………………………….

– promoting heritage values on social media

Lời giải chi tiết:

1 – B

2 – D

3 – C

4 – A

 

NATURAL HERITAGE

(DI SẢN THIÊN NHIÊN)

CULTURAL HERITAGE

(DI SẢN VĂN HÓA)

Problems: Negative effects of mass tourism

(Vấn đề: Tác động tiêu cực của du lịch đại chúng)

– polluting the rivers and valleys

(làm ô nhiễm các con sông và thung lũng)

– (1) B. damaging the ecosystem

(hủy hoại hệ sinh thái)

Solutions: (Các giải pháp)

– (2) D. organising eco-tours to natural heritage sites

(tổ chức các tour du lịch sinh thái đến các di sản thiên nhiên)

– creating a sustainable habitat suitable for local wildlife

(tạo ra một môi trường bền vững phù hợp với động vật hoang dã địa phương)

Problems: Young people’s lack of knowledge about the cultural heritage

(Vấn đề: Giới trẻ thiếu hiểu biết về di sản văn hóa)

– not able to appreciate traditions

(không thể đánh giá cao truyền thống)

– (3) C. loss of cultural values

(đánh mất các giá trị văn hóa)

Solutions: (Các giải pháp)

– (4) A. educating young people about the importance of heritage

(giáo dục giới trẻ về tầm quan trọng của di sản)

– promoting heritage values on social media

(quảng bá giá trị di sản trên mạng xã hội)

2. Write a leaflet about the problems that Trang An may face and the possible solutions to them. Use the ideas in 1 and the outline below to help you.

(Viết một tờ rơi về những vấn đề mà Tràng An có thể gặp phải và các giải pháp khả thi cho chúng. Sử dụng các ý tưởng trong 1 và phác thảo dưới đây để giúp bạn.)

Preserving our heritage – Preserve Trang An Scenic Landscape Complex

Trang An (Ninh Binh province) was the first site in Viet Nam to be recognised by UNESCO as a mixed World Heritage Site in 2014. It is famous for ________________

Preserving nature

– Trang An may be affected by mass tourism. This kind of tourism can cause / lead to / result in ________________

– To preserve Trang An, it is necessary to ____________ / it is recommended that ____________ / _____________ we should.

Preserving culture

– Another problem might be young people’s lack of knowledge about Our cultural heritage. As a result, / As a consequence, _____________.

– This problem can be solved if _____________ / To deal with this problem, we should ______________.

Let’s preserve and be proud of our heritage!

Lời giải chi tiết:

Preserving our heritage – Preserve Trang An Scenic Landscape Complex

Trang An (Ninh Binh province) was the first site in Vietnam to be recognized by UNESCO as a mixed World Heritage Site in 2014. It is famous for its stunning scenery, limestone peaks, and the system of interconnected waterways that run through it.

Preserving nature

– Trang An may be affected by mass tourism. This kind of tourism can cause damage to the environment, such as polluting the rivers and valleys and damaging the ecosystem.

– To preserve Trang An, it is recommended that we organize eco-tours to natural heritage sites and create a sustainable habitat suitable for local wildlife.

Preserving culture

– Another problem might be young people’s lack of knowledge about our cultural heritage. As a consequence, they may not be able to appreciate our traditions, leading to a loss of cultural values.

– To deal with this problem, we should educate young people about the importance of heritage and promote heritage values on social media.

Let’s preserve and be proud of our heritage. Together, we can protect Trang An and ensure that future generations can appreciate its beauty and cultural significance.

Tạm dịch:

Bảo tồn di sản – Preserve Tràng An Scenic Landscape Complex

Tràng An (tỉnh Ninh Bình) là địa điểm đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp vào năm 2014. Nơi đây nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp, những đỉnh núi đá vôi và hệ thống đường thủy chằng chịt chạy qua.

Bảo tồn thiên nhiên

– Tràng An có thể bị ảnh hưởng bởi du lịch ồ ạt. Loại hình du lịch này có thể gây thiệt hại cho môi trường, chẳng hạn như làm ô nhiễm các con sông và thung lũng và hủy hoại hệ sinh thái.

– Để bảo tồn Tràng An, chúng ta nên tổ chức các tour du lịch sinh thái đến các di sản thiên nhiên và tạo môi trường sống bền vững phù hợp cho động vật hoang dã địa phương

Bảo tồn văn hóa

– Một vấn đề khác có thể là sự thiếu hiểu biết của giới trẻ về di sản văn hóa của chúng ta. Hậu quả là họ có thể không đánh giá cao truyền thống của chúng ta, dẫn đến đánh mất các giá trị văn hóa.

– Để giải quyết vấn đề này, chúng ta nên giáo dục giới trẻ về tầm quan trọng của di sản và quảng bá các giá trị di sản trên mạng xã hội.

Hãy giữ gìn và tự hào về di sản của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể bảo vệ Tràng An và đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có thể đánh giá cao vẻ đẹp và ý nghĩa văn hóa của nó.