Với giải Unit 6 Listening lớp 11 trang 71 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 6: Preserving our heritage giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 6: Preserving our heritage

A trip to Trang An Scenic Landscape Complex

(Một chuyến đi đến Quần thể danh thắng Tràng An)

1. Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

What do you know about Trang An? Have you been there? If yes, what did you see or do there?

(Bạn biết gì về Tràng An? Bạn đã ở đó chưa? Nếu có, bạn đã thấy gì hoặc làm gì ở đó?)

Lời giải chi tiết:

Trang An is a UNESCO World Heritage Site located in Ninh Binh Province, Vietnam. It is a scenic landscape complex that includes limestone karst mountains, caves, rivers, and rice paddies. The area is famous for its natural beauty and cultural significance, as it was once the capital of Vietnam during the Dinh and Le dynasties.

Visitors can take a boat tour through the complex, which typically lasts around two to three hours. During the tour, you can see the breathtaking views of limestone cliffs, explore the caves, and visit the temples and pagodas located throughout the complex.

Trang An is also home to several endangered species, including the Delacour’s langur, a species of leaf monkey. The complex has been recognized as an important site for biodiversity conservation and ecotourism.

Overall, a trip to Trang An offers a unique experience for nature lovers and history buffs alike.

Lời giải chi tiết:

Tràng An là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận nằm ở tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Đây là một quần thể danh lam thắng cảnh bao gồm núi đá vôi, hang động, sông và cánh đồng lúa. Khu vực này nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên và ý nghĩa văn hóa, như nó đã từng là thủ đô của Việt Nam trong các triều đại Đinh và Lê.

Du khách có thể tham gia một chuyến tham quan bằng thuyền qua khu phức hợp, thường kéo dài khoảng hai đến ba giờ. Trong chuyến tham quan, bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của những vách đá vôi, khám phá các hang động và tham quan các ngôi đền và chùa nằm trong khu phức hợp.

Tràng An cũng là nơi sinh sống của một số loài có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm voọc mông trắng, một loài khỉ lá. Khu phức hợp đã được công nhận là một địa điểm quan trọng để bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái.

Nhìn chung, một chuyến đi đến Tràng An mang lại trải nghiệm độc đáo cho những người yêu thiên nhiên cũng như những người yêu thích lịch sử.

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

2. Listen to a talk. What is the talk mainly about?

(Nghe một cuộc nói chuyện. chủ yếu nói về cái gì?)

 

A. The tour guide is explaining why Trang An is a mixed World Heritage Site.

(Hướng dẫn viên đang giải thích tại sao Tràng An là một Di sản Thế giới hỗn hợp.)

B. The tour guide is talking about the ecosystem of Trang An and efforts to preserve it.

(Người hướng dẫn viên đang nói về hệ sinh thái của Tràng An và những nỗ lực để bảo tồn nó.)

C. The tour guide is introducing the site’s natural beauty.

(Người hướng dẫn du lịch đang giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên của địa điểm.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Hello everyone. Welcome to Trang An Scenic Landscape Complex. My name is Thanh and I’m your guide for this tour.

First, let me give you some quick facts. Trang An became the first site in Viet Nam to be recognized by UNESCO as a mixed World Heritage Site in 2014. It’s famous for its beautiful landscape and long cultural history. The site consists of three protected areas: the Hoa Lu Ancient Capital, the Trang An-Tam Coc-Bich Dong Scenic Area, and the Hoa Lu Special-Use Primary Forest. These areas are linked together by limestone mountains, valleys, and rivers. Trang An ecosystem has more than 600 types of plants and 200 types of animals.

Trang An is also a place where nature meets culture. Evidence from the caves that we’ll visit today shows how early humans interacted with the natural environment to deal with climate change over a period of 30,000 years. The site also contains hundreds of temples and historic pagodas dating from different historical periods.

As you’ll see, the site is a place of natural beauty and wild scenery that has not been changed or damaged by human activities. There is a long history of protection of the area and most of the site is still in its natural state. For example, the architecture of the pagodas and temples is kept in its original style. Any work to preserve, protect, and promote the area is planned carefully.

Now, we’ll start our tour with.. 

Tạm dịch: 

Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng đến với Quần thể Danh thắng Tràng An. Tên tôi là Thanh và tôi là hướng dẫn viên của các bạn cho chuyến tham quan này.

Đầu tiên, hãy để tôi cung cấp cho bạn một số thông tin nhanh. Tràng An trở thành địa điểm đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp vào năm 2014. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan đẹp và lịch sử văn hóa lâu đời. Khu vực này bao gồm ba khu vực được bảo vệ: Cố đô Hoa Lư, Khu danh thắng Tràng An -Tam Cốc – Bích Động và Rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Những khu vực này được liên kết với nhau bởi núi đá vôi, thung lũng và sông. Hệ sinh thái Tràng An có hơn 600 loại thực vật và 200 loại động vật.

Tràng An còn là nơi thiên nhiên giao thoa với văn hóa. Vết tích từ các hang động mà chúng ta sẽ ghé thăm hôm nay cho thấy con người ban đầu đã tương tác với môi trường tự nhiên như thế nào để đối phó với biến đổi khí hậu trong khoảng thời gian 30.000 năm. Khu vực này cũng chứa hàng trăm ngôi đền và chùa lịch sử có niên đại từ các thời kỳ lịch sử khác nhau.

Như bạn sẽ thấy, địa điểm này là một nơi có vẻ đẹp tự nhiên và phong cảnh hoang sơ chưa hề bị thay đổi hay hư hại bởi các hoạt động của con người. Nơi đây có một lịch sử bảo vệ lâu dài của khu vực và phàn lớn quần thể này vẫn ở trong trạng thái tự nhiên của nó. Ví dụ, kiến trúc của chùa và đền thờ được giữ theo phong cách ban đầu. Bất kỳ công việc bảo tồn, bảo vệ hay phát triển khu vực nào cũng đều được lên kế hoạch cẩn thận.

Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan với.. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

3. Listen to the talk again and complete each gap in the notes with no more than THREE words and/or a number.

(Nghe lại bài nói và hoàn thành mỗi khoảng trống trong ghi chú với không quá BA từ và/hoặc một con số.)

 

 

 

TRANG AN SCENIC LANDSCAPE COMPLEX

(KHU QUẦN THỂ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÀNG AN)

Quick facts (Thông tin nhanh)

– Recognised as the first mixed World Heritage Site in (1) ______________

(Được công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp đầu tiên vào năm (1) ______________)

– Famous for its beautiful landscape and long cultural history

(Nổi tiếng với phong cảnh đẹp và lịch sử văn hóa lâu đời)

– Consists of (2) ______________

(Bao gồm (2) ______________)

Natural beauty and biodiversity (Vẻ đẹp tự nhiên và đa dạng sinh học)

– Beautiful limestone mountains, valleys, and rivers

(Núi đá vôi, thung lũng và sông tuyệt đẹp)

– More than (3) _____________ of plants and 200 types of animals

(Hơn (3) _____________ thực vật và 200 loại động vật )

Cultural heritage (Di sản văn hóa)

– Caves showing how (4) _____________ lived over a period of 30,000 years

(Các hang động cho thấy (4) _____________ đã sống như thế nào trong khoảng thời gian 30.000 năm)

– Hundreds of temples and historic pagodas

(Hàng trăm ngôi đền và chùa lịch sử)

Current condition (Tình trạng hiện tại)

– The landscape is not changed or damaged by human activities. 

(Cảnh quan không bị thay đổi hoặc hư hại bởi các hoạt động của con người.)

– Most of the site is still kept in its (5) _____________, e.g. the original style of architecture.

(Hầu hết địa điểm vẫn được giữ nguyên (5) _____________, ví dụ: phong cách kiến trúc ban đầu.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Hello everyone. Welcome to Trang An Scenic Landscape Complex. My name is Thanh and I’m your guide for this tour.

First, let me give you some quick facts. Trang An became the first site in Viet Nam to be recognized by UNESCO as a mixed World Heritage Site in 2014. It’s famous for its beautiful landscape and long cultural history. The site consists of three protected areas: the Hoa Lu Ancient Capital, the Trang An-Tam Coc-Bich Dong Scenic Area, and the Hoa Lu Special-Use Primary Forest. These areas are linked together by limestone mountains, valleys, and rivers. Trang An ecosystem has more than 600 types of plants and 200 types of animals.

Trang An is also a place where nature meets culture. Evidence from the caves that we’ll visit today shows how early humans interacted with the natural environment to deal with climate change over a period of 30,000 years. The site also contains hundreds of temples and historic pagodas dating from different historical periods.

As you’ll see, the site is a place of natural beauty and wild scenery that has not been changed or damaged by human activities. There is a long history of protection of the area and most of the site is still in its natural state. For example, the architecture of the pagodas and temples is kept in its original style. Any work to preserve, protect, and promote the area is planned carefully.

Now, we’ll start our tour with.. 

Tạm dịch: 

Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng đến với Quần thể Danh thắng Tràng An. Tên tôi là Thanh và tôi là hướng dẫn viên của các bạn cho chuyến tham quan này.

Đầu tiên, hãy để tôi cung cấp cho bạn một số thông tin nhanh. Tràng An trở thành địa điểm đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp vào năm 2014. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan đẹp và lịch sử văn hóa lâu đời. Khu vực này bao gồm ba khu vực được bảo vệ: Cố đô Hoa Lư, Khu danh thắng Tràng An -Tam Cốc – Bích Động và Rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Những khu vực này được liên kết với nhau bởi núi đá vôi, thung lũng và sông. Hệ sinh thái Tràng An có hơn 600 loại thực vật và 200 loại động vật.

Tràng An còn là nơi thiên nhiên giao thoa với văn hóa. Vết tích từ các hang động mà chúng ta sẽ ghé thăm hôm nay cho thấy con người ban đầu đã tương tác với môi trường tự nhiên như thế nào để đối phó với biến đổi khí hậu trong khoảng thời gian 30.000 năm. Khu vực này cũng chứa hàng trăm ngôi đền và chùa lịch sử có niên đại từ các thời kỳ lịch sử khác nhau.

Như bạn sẽ thấy, địa điểm này là một nơi có vẻ đẹp tự nhiên và phong cảnh hoang sơ chưa hề bị thay đổi hay hư hại bởi các hoạt động của con người. Nơi đây có một lịch sử bảo vệ lâu dài của khu vực và phần lớn quần thể này vẫn ở trong trạng thái tự nhiên của nó. Ví dụ, kiến trúc của chùa và đền thờ được giữ theo phong cách ban đầu. Bất kỳ công việc bảo tồn, bảo vệ hay phát triển địa điểm nào cũng đều được lên kế hoạch cẩn thận.

Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan với.. 

Lời giải chi tiết:

1. 2014

2. three protected areas

3. 600 types

4. early human

5. natural states

TRANG AN SCENIC LANDSCAPE COMPLEX

(KHU QUẦN THỂ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÀNG AN)

Quick facts (Thông tin nhanh)

– Recognised as the first mixed World Heritage Site in 2014

(Được công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp đầu tiên vào năm 2014)

– Famous for its beautiful landscape and long cultural history

(Nổi tiếng với phong cảnh đẹp và lịch sử văn hóa lâu đời)

– Consists of three protected areas

(Bao gồm 3 khu vực được bảo vệ)

Natural beauty and biodiversity (Vẻ đẹp tự nhiên và đa dạng sinh học)

– Beautiful limestone mountains, valleys, and rivers

(Núi đá vôi, thung lũng và sông tuyệt đẹp)

– More than 600 types of plants and 200 types of animals

(Hơn 600 loài thực vật và 200 loài động vật )

Cultural heritage (Di sản văn hóa)

– Caves showing how early human lived over a period of 30,000 years

(Các hang động cho thấy loài  người cổ xưa đã sống như thế nào trong khoảng thời gian 30.000 năm)

– Hundreds of temples and historic pagodas

(Hàng trăm ngôi đền và chùa lịch sử)

Current condition (Tình trạng hiện tại)

– The landscape is not changed or damaged by human activities. 

(Cảnh quan không bị thay đổi hoặc hư hại bởi các hoạt động của con người.)

– Most of the site is still kept in its natural states e.g. the original style of architecture.

(Hầu hết địa điểm vẫn được giữ nguyên trạng thái tự nhiên của chúng, ví dụ: phong cách kiến trúc ban đầu.)

4. Work in pairs. Make some predictions about what the tour guide will say next.

(Làm việc theo cặp. Đưa ra một số dự đoán về những gì hướng dẫn viên du lịch sẽ nói tiếp theo.)

Lời giải chi tiết:

Based on the information provided, here are some possible predictions:

1. The tour guide may explain why Trang An Scenic Landscape Complex is recognised as the first mixed World Heritage Site, perhaps highlighting some of its unique features or historical significance.

2. The tour guide may provide more details about the different components that make up Trang An Scenic Landscape Complex, such as specific mountains, valleys, or rivers that are particularly noteworthy.

3. The tour guide may talk about some of the specific plant and animal species that can be found in Trang An Scenic Landscape Complex, highlighting the biodiversity of the area.

4. The tour guide may delve deeper into the caves that are present in the complex, explaining how they provide insight into the way people lived thousands of years ago.

5. The tour guide may provide some examples of the original style of architecture that is still present in Trang An Scenic Landscape Complex, emphasising the importance of preserving the site’s historical and cultural heritage.

Tạm dịch:

Dựa trên thông tin được cung cấp, đây là một số dự đoán có thể xảy ra:

1. Hướng dẫn viên có thể giải thích lý do tại sao Quần thể Danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp đầu tiên, có thể nêu bật một số nét độc đáo hoặc ý nghĩa lịch sử của nó.

2. Hướng dẫn viên có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các thành phần khác nhau tạo nên Quần thể Danh thắng Tràng An, chẳng hạn như các ngọn núi, thung lũng hoặc sông cụ thể đặc biệt đáng chú ý.

3. Hướng dẫn viên có thể nói về một số loài động thực vật cụ thể có thể tìm thấy trong Quần thể Danh thắng Tràng An, nêu bật tính đa dạng sinh học của khu vực.

4. Hướng dẫn viên du lịch có thể tìm hiểu sâu hơn về các hang động hiện diện trong khu phức hợp, giải thích cách chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách con người sống hàng ngàn năm trước.

5. Hướng dẫn viên có thể cung cấp một số ví dụ về phong cách kiến trúc ban đầu vẫn còn tồn tại trong Quần thể Danh thắng Tràng An, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử của khu vực.