Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 10 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 10 Reading

1 (trang 93-94 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất)

Viet Nam’s flora and fauna

With a coastline of over 3,260 kilometres, Viet Nam is (1) to many different kinds of flora and fauna. From the Fansipan Peak all the way down to the Mekong Delta, the country has a rich (2) of wildlife. However, due to population growth and rapid urban development, many of Viet Nam’s plant and (3) species are endangered.

Natural habitats are threatened by deforestation and the (4) of natural resources. Several unique species have almost disappeared in recent years (5) the illegal wildlife trade. The trade in animal parts continues to be a serious problem (6) the heavy punishment. There is still high demand for elephant ivory, rhino horn, turtle eggs, and other wild animal parts. This has forced a number of mammals and other (7) onto the Red List of Threatened Species. In 2010, Viet Nam’s last Javan rhino was shot and killed for its (8).

Nevertheless, there are still many other native species found in the country’s dense forests. Scientists continue to (9) unique and rare animals such as the saola and the pangolin. However, if the country wants to conserve its biodiversity and fascinating features, it still has (10) to go.

SBT Tiếng Anh 11 trang 93, 94, 95 Unit 10 Reading | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. B

7. D

8. A

9. D

10. B

Hướng dẫn dịch:

Hệ động thực vật Việt Nam

Với đường bờ biển dài hơn 3.260 km, Việt Nam là nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật khác nhau. Từ đỉnh Fansipan đến tận đồng bằng sông Cửu Long, đất nước này có rất nhiều loài động vật hoang dã đa dạng. Tuy nhiên, do sự gia tăng dân số và phát triển đô thị nhanh chóng, nhiều loài động thực vật của Việt Nam đang bị đe dọa.

Môi trường sống tự nhiên đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng và lạm dụng tài nguyên thiên nhiên. Một số loài độc nhất đã gần như biến mất trong những năm gần đây do nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Việc buôn bán các bộ phận động vật tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng mặc dù đã bị trừng phạt nặng nề. Nhu cầu về ngà voi, sừng tê giác, trứng rùa và các bộ phận động vật hoang dã khác vẫn còn cao. Điều này đã buộc một số động vật có vú và các sinh vật khác vào Danh sách đỏ các loài bị đe dọa. Năm 2010, con tê giác Java cuối cùng của Việt Nam bị bắn chết để lấy sừng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều loài bản địa khác được tìm thấy trong các khu rừng rậm của đất nước. Các nhà khoa học tiếp tục phát hiện những loài động vật độc đáo, quý hiếm như sao la, tê tê. Tuy nhiên, nếu đất nước muốn bảo tồn đa dạng sinh học và các đặc điểm hấp dẫn của nó, thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

2 (trang 94 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and match the highlighted words with the meanings. (Đọc văn bản và nối các từ được đánh dấu với nghĩa.)

Food chains

Each living thing can be a part of different food chains. Living things can be producers or consumers. Producers make their own food. For example, many plants are in the producers’ group as they use energy from the sun, water and hutrients from the soill.

Consumers, on the other hand, don’t make their own food. Some eat producers or other consumers, such as animals, while others eat both. For example, farm animals like cows, chickens and pigs eat corn, grass, and hay because they cannot make food for themselves like many plants do.

A food chain is the sequence of who eat whom in an ecosystem. For instance, the sun makes energy for the grass, which gets eaten by a zebra, which gets eaten by a lion. Or, the grass gets eaten by a cricket, which gets eaten by a snake, which gets eaten by an owl. These are all examples of food chains.

Food chains show how all living things depend on each other. For example, we as consumers drink fruit juice made from a plant or producer. We also consume dairy products such as milk and cheese, which come from other consumers like cows and sheep. So producers and consumers are interdependent.

There are many food chains in the various habitats on Earth. Animals that eat other animals are called predators, and the animals they eat are called prey. Consumers are divided into three categories: herbivores, omnivores and carnivores. A herbivore only eats plants, an omnivore eats plants and meat, and a carnivore only eats meat.

Hướng dẫn dịch:

Chuỗi thức ăn

Mỗi sinh vật sống có thể là một phần của chuỗi thức ăn khác nhau. Sinh vật sống có thể là nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng. Các nhà sản xuất làm thức ăn của riêng họ. Ví dụ, nhiều loài thực vật thuộc nhóm sản xuất vì chúng sử dụng năng lượng từ mặt trời, nước và chất dinh dưỡng từ đất.

Mặt khác, người tiêu dùng không tự làm thức ăn cho mình. Một số ăn thịt người sản xuất hoặc người tiêu dùng khác, chẳng hạn như động vật, trong khi những người khác ăn cả hai. Ví dụ, các động vật trang trại như bò, gà và lợn ăn ngô, cỏ và cỏ khô vì chúng không thể tự tạo ra thức ăn như nhiều loại thực vật.

Chuỗi thức ăn là trình tự ai ăn ai trong một hệ sinh thái. Ví dụ, mặt trời tạo năng lượng cho cỏ, bị ngựa vằn ăn, bị sư tử ăn. Hay cỏ bị dế ăn, rắn ăn, cú ăn. Đây là tất cả các ví dụ về chuỗi thức ăn.

Chuỗi thức ăn cho thấy tất cả các sinh vật sống phụ thuộc vào nhau như thế nào. Ví dụ: chúng tôi với tư cách là người tiêu dùng uống nước trái cây làm từ nhà máy hoặc nhà sản xuất. Chúng tôi cũng tiêu thụ các sản phẩm từ sữa như sữa và phô mai, những sản phẩm đến từ những người tiêu dùng khác như bò và cừu. Vì vậy, người sản xuất và người tiêu dùng phụ thuộc lẫn nhau.

Có nhiều chuỗi thức ăn trong các môi trường sống khác nhau trên Trái đất. Động vật ăn thịt động vật khác được gọi là động vật ăn thịt và động vật ăn chúng được gọi là con mồi. Người tiêu dùng được chia thành ba loại: động vật ăn cỏ, động vật ăn tạp và động vật ăn thịt. Động vật ăn cỏ chỉ ăn thực vật, động vật ăn tạp ăn thực vật và thịt, động vật ăn thịt chỉ ăn thịt.

1. the order that actions happen in

2. substances that keep a living thing alive and help it grow

3. groups of people or things with particular features

4. consisting of parts that depend on each other

Đáp án:

1. sequence

2. nutrients

3. categories

4. interdependent

Giải thích:

1. thứ tự các hành động xảy ra: trình tự

2. chất giữ cho sinh vật tồn tại và giúp nó phát triển: chất dinh dưỡng

3. nhóm người hoặc vật có đặc điểm riêng: danh mục

4. bao gồm các bộ phận phụ thuộc vào nhau: phụ thuộc lẫn nhau

3 (trang 95 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text in 2 again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Đọc lại văn bản ở phần 2 và quyết định xem những câu sau đây là đúng (T) hay sai (F).)

1. All living things are producers.

2. Sun and soil help producers make their own food.

3. Examples of consumers are animals kept for their milk or meat.

4. Lions have become a top predator in a food chain by eating animals that feed on grass.

5. People are both consumers and producers.

6. There are very few food chains on Earth.

7. The only food that herbivores eat is meat.

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi sinh vật đều là nhà sản xuất.

2. Mặt trời và đất giúp người sản xuất tự kiếm thức ăn.

3. Ví dụ về người tiêu dùng là động vật được nuôi để lấy sữa hoặc thịt.

4. Sư tử đã trở thành kẻ săn mồi hàng đầu trong chuỗi thức ăn bằng cách ăn thịt động vật ăn cỏ.

5. Người dân vừa là người tiêu dùng, vừa là người sản xuất.

6. Có rất ít chuỗi thức ăn trên Trái đất.

7. Thức ăn duy nhất mà động vật ăn cỏ là thịt.

Đáp án:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

6. F

7. F