Với giải Unit 6 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 73, 74 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 6: Gender Equality giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 6: Gender Equality Global Success

Everyday English 1

Equal job opportunities

Bài 1 trang 73 sgk Tiếng anh 10: Listen and complete a conversation with the expressions from the box. Then practise it in pairs.

(Nghe và hoàn thành một cuộc hội thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó thực hành theo cặp.)

A. I’m afraid I disagree

B. Absolutely

C. You’re right

D. I’m sorry, but

Mum: Mai, Dad and I would like you to be a shop assistant.

Mai(1) _______ that’s not possible. I want to go to medical school and become a surgeon.

Mum: (2) ______. It’s not easy to be a surgeon.

Mai: (3) _______. But I’m sure I can.

Mum: Besides medical knowledge, a surgeon must have physical and mental strength. Most surgeons are also men…

Mai: (4) ______. That’s why we need more women surgeons. We can be as good as men.

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

MumMai, Dad and I would like you to be a shop assistant.

Mai: I’m sorry, but that’s not possible. I want to go to medical school and become a surgeon.

Mum: I’m afraid I disagree. It’s not easy to be a surgeon.

Mai: Absolutely. But I’m sure I can.

Mum: Besides medical knowledge, a surgeon must have physical and mental strength. Most surgeons are also men…

Mai: You’re right. That’s why we need more women surgeons. We can be as good as men.

(Mẹ: Mai, bố và mẹ muốn con làm nhân viên bán hàng.

Mai: Con xin lỗi, nhưng điều đó không thể. Con muốn đi học y khoa và trở thành bác sĩ phẫu thuật.

Mẹ: Mẹ e rằng mẹ không đồng ý. Không dễ để trở thành một bác sĩ phẫu thuật đâu con à.

Mai: Chắc chắn là như vậy rồi mẹ. Nhưng con chắc chắn rằng con có thể.

Mẹ: Bên cạnh kiến thức y khoa, một bác sĩ phẫu thuật phải có thể lực và trí lực. Hầu hết các bác sĩ phẫu thuật cũng là nam giới…

Mai: Mẹ nói đúng. Đó là lý do tại sao chúng ta cần nhiều phụ nữ phẫu thuật hơn. Phụ nữ chúng ta có thể giỏi như đàn ông mà.)

 

Trả lời:

1. D

2. A

3. B

4. C

Mum: Mai, Dad and I would like you to be a shop assistant.

Mai: (1)I’m sorry, but that’s not possible. I want to go to medical school and become a surgeon.

Mum: (2) I’m afraid I disagree. It’s not easy to be a surgeon.

Mai: (3) Absolutely. But I’m sure I can.

Mum: Besides medical knowledge, a surgeon must have physical and mental strength. Most surgeons are also men…

Mai: (4) You’re right. That’s why we need more women surgeons. We can be as good as men.

Everyday English 2

Bài 2 trang 73 sgk Tiếng anh 10: Work in pairs. Have similar conversations expressing agreement and disagreement about other jobs. Use the expressions below to help you.

(Làm việc theo cặp. Thực hiện những cuộc hội thoại tương tự thể hiện sự đồng ý và không đồng ý về những công việc khác. Sử dụng các cụm từ dưới đây để giúp bạn.)

Useful expressions

Agreement

Disagreement

  • You’re right.

  • I couldn’t agree more.

  • Absolutely.

  • That’s not true.

  • I’m afraid I disagree.

  • I’m sorry, but …

 

Phương pháp giải:

Agreement (n): sự đồng ý, đồng tình

– You’re right.: Bạn nói đúng rồi.

– I couldn’t agree more.: Mình không thể đồng ý hơn. (Mình đồng ý với bạn.)

– Absolutely.: Chắc chắn rồi.

Disagreement (n): sự không đồng ý, không đồng tình

– That’s not true.: Điều đó không đúng.

– I’m afraid I disagree.: Mình e là mình không đồng ý.

– I’m sorry, but …: Mình xin lỗi, nhưng …

 

Trả lời:

DadRaxi, Mom and I would like you to be a kindergarten teacher.

RaxiI’m sorry, but I want to go to medical school and become a nurse like Mom.

Dad: I’m afraid I disagree. Your Mom knows how difficult it is to become a nurse.

Raxi: You’re right. But I love helping and taking care of people.

Dad: Besides medical knowledge, a nurse must have physical and mental strength.

Raxi: Absolutely. That’s why I spend a lot of time studying and exercising every day.

(Bố: Raxi, mẹ và bố muốn con trở thành giáo viên mầm non.

Raxi: Con xin lỗi, nhưng con muốn đi học trường y và trở thành một y tá như mẹ.

Bố: Bố e rằng bố không đồng ý. Mẹ của con biết nó khó khăn như thế nào để trở thành một y tá.

Raxi: Bố nói đúng. Nhưng con thích giúp đỡ và chăm sóc mọi người.

Bố: Bên cạnh kiến thức y khoa, một người y tá phải có thể lực và trí lực.

Raxi: Chắc chắn là như vậy rồi. Đó là lý do tại sao con dành nhiều thời gian học tập và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.)

CLIL 1

Bài 1 trang 73 sgk Tiếng anh 10: Read the text and fill the timeline about women’s football.

(Đọc văn bản và điền vào dòng thời gian về bóng đá nữ.)

WOMEN’S FOOTBALL

It is commonly thought that football is a sport for men. In fact, it is a sport for women, too.

The first recorded football matches between women took place in 1890s in Scotland and England. Women’s football became very popular during the First World War when women started working in the factories. In 1921, however, the football Association (FA) decided that the game was not suitable for women.

The ban lasted for 50 years until it was finally lifted in 1971. In the same year, France and the Netherlands played the first official women’s international football match. However, it took 20 years for the first FIFA Women’s World Cup to happen in 1991 in Asia. Since then, the competition has been held every four years.

Nowadays, like men’s football, women’s football is becoming more and more popular. Women’s professional football has developed significantly and the Women’s World Cup has drawn worldwide interests.

Unit 6 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 73, 74 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 2)

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Người ta thường nghĩ rằng bóng đá là môn thể thao dành cho nam giới. Trên thực tế, nó cũng là một môn thể thao dành cho nữ giới.

Các trận đấu bóng đá đầu tiên được ghi lại giữa nữ giới diễn ra vào những năm 1890 ở Scotland và Anh. Bóng đá dành cho nữ trở nên rất phổ biến trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất khi phụ nữ bắt đầu làm việc trong các nhà máy. Tuy nhiên, vào năm 1921, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) quyết định rằng trò chơi này không phù hợp với nữ giới.

Lệnh cấm kéo dài trong 50 năm cho đến khi cuối cùng được dỡ bỏ vào năm 1971. Trong cùng năm đó, Pháp và Hà Lan đã chơi trận đấu bóng đá quốc tế dành cho nữ chính thức đầu tiên. Tuy nhiên, phải mất 20 năm, FIFA Women’s World Cup đầu tiên mới diễn ra vào năm 1991 ở châu Á. Kể từ đó, cuộc thi đã được tổ chức bốn năm một lần.

Ngày nay, giống như bóng đá nam, bóng đá nữ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Bóng đá nữ chuyên nghiệp đã phát triển đáng kể và Giải vô địch bóng đá nữ thế giới thu hút sự quan tâm của toàn thế giới.

 

Trả lời:

1. 1890s

2. 1921

3. 1971

4. 1971

5. 1991

First recorded matches

(Các trận đấu đầu tiên được ghi lại)

FA’s ban start

(Lệnh cấm của FA bắt đầu)

FA’s ban lift

(Lệnh cấm của FA được dỡ bỏ)

First official women’s international football match

(Trận đấu bóng đá quốc tế chính thức đầu tiên của nữ)

First FIFA Women’s World Cup

(Giải vô địch bóng đá nữ thế giới đầu tiên của FIFA)

CLIL 2

Bài 2 trang 74 sgk Tiếng anh 10: Work in pairs. Fill the timeline about women’s football in Viet Nam.

(Làm việc theo cặp. Điền vào dòng thời gian về bóng đá nữ ở Việt Nam.)

Unit 6 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 73, 74 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

1. 1990

2. 1997

3. 2001

4. 2006

5. 2019

Women’s football team establishment 

(Thành lập đội tuyển bóng đá nữ)

First official match 

(Trận đấu chính thức đầu tiên)

First gold medal in the SEA Games 

(Huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games)

First AFF Women’s Championship

 (Giải vô địch bóng đá nữ AFF đầu tiên)

Most recent AFF Women’s Championship

(Giải vô địch bóng đá nữ AFF gần đây nhất)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh lớp 10

Unit 6 Getting started lớp 10 trang 66, 67

Unit 6 Language lớp 10 trang 67, 68

Unit 6 Reading lớp 10 trang 69, 70

Unit 6 Speaking lớp 10 trang 70, 71

Unit 6 Listening lớp 10 trang 71

Unit 6 Writing lớp 10 trang 72

Unit 6 Looking back lớp 10 trang 74

Unit 6 Project lớp 10 trang 75

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Review 2

Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Viet Nam and international organisations

Unit 8: New ways to learn

Review 3