Với giải Unit 6 Writing lớp 10 trang 72 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 6: Gender Equality giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 6: Gender Equality Global Success

Writing about jobs for men and women

Bài 1 trang 72 sgk Tiếng anh 10: Choose suitable information from the box below to complete the table.

(Chọn thông tin phù hợp từ hộp bên dưới để hoàn thành bảng.)

The surgeon’s job

Main responsibilities

Main qualities

 A. Performing operations on patients

B. Medical knowledge

C. Physical and mental strength

D. Welcoming and serving customers

E. Good persuasion skills

F. Making important decisions about patients’ health and safety

G. Excellent eyesight and skillful hands

H. Good teamwork and communication skills

 

Phương pháp giải:

A. Performing operations on patients

(Thực hiện các phẫu thuật trên bệnh nhân)

B. Medical knowledge

(Kiến thức y học)

C. Physical and mental strength

(Thể lực và trí lực)

D. Welcoming and serving customers

(Tiếp đón và phục vụ khách hàng)

E. Good persuasion skills

(Kỹ năng thuyết phục tốt)

F. Making important decisions about patients’ health and safety

(Đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân)

G. Excellent eyesight and skillful hands

(Thị lực tuyệt vời và đôi tay khéo léo)

H. Good teamwork and communication skills

(Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt)

 

Trả lời:

The surgeon’s job

(Công việc của bác sĩ phẫu thuật)

Main responsibilities

(Trách nhiệm chính)

Main qualities

(Phẩm chất chính)

A. Performing operations on patients

(Thực hiện các phẫu thuật trên bệnh nhân)

D. Welcoming and serving customers

(Tiếp đón và phục vụ khách hàng)

F. Making important decisions about patients’ health and safety

(Đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân)

B. Medical knowledge

(Kiến thức y học)

C. Physical and mental strength

(Thể lực và trí lực)

E. Good persuasion skills

(Kỹ năng thuyết phục tốt)

G. Excellent eyesight and skillful hands

(Thị lực tuyệt vời và đôi tay khéo léo)

H. Good teamwork and communication skills

(Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt)

Bài 2 trang 72 sgk Tiếng anh 10: Work in pairs. Do you think both men and women can do the surgeon’s job well? Give reasons. Use the ideas below to help you.

(Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ rằng cả nam và nữ đều có thể làm tốt công việc của bác sĩ phẫu thuật không? Đưa ra lý do. Sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn.)

– Men and women have the same abilities to learn and apply medical knowledge.

– Women can be as mentally strong as men.

– Men and women can perform long and tiring operations.

– Both men and women can make great surgeons.

 

Phương pháp giải:

– Men and women have the same abilities to learn and apply medical knowledge.

(Nam và nữ có khả năng học hỏi và ứng dụng kiến thức y học như nhau.)

– Women can be as mentally strong as men.

(Nữ giới có thể mạnh mẽ về mặt tinh thần như nam giới.)

– Men and women can perform long and tiring operations.

(Nam và nữ có thể thực hiện các ca mổ kéo dài và mệt mỏi.)

– Both men and women can make great surgeons.

(Cả nam và nữ đều có thể làm bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời.)

 

Trả lời:

I think that both men and women can do the surgeon’s job well. First of all, men and women have the same abilities to learn and apply medical knowledge. Besides, women can be as mentally strong as men. Therefore, women can perform long and tiring operations as well. Finally, both men and women can make great surgeons.

(Tôi nghĩ rằng cả nam và nữ đều có thể làm tốt công việc của bác sĩ phẫu thuật. Trước hết, nam và nữ có khả năng học hỏi và ứng dụng kiến thức y học như nhau. Bên cạnh đó, nữ giới có thể mạnh mẽ về mặt tinh thần như nam giới. Do đó, nữ giới cũng có thể thực hiện các ca mổ kéo dài và mệt mỏi. Cuối cùng, cả nam và nữ đều có thể làm bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời.)

Bài 3 trang 72 sgk Tiếng anh 10: Write a paragraph (120 – 150 words) about the surgeon’s job. Use these guiding questions to help you.

(Viết đoạn văn (120 – 150 từ) về công việc của bác sĩ phẫu thuật. Sử dụng những câu hỏi hướng dẫn này để giúp bạn.)

– Is the job traditionally done by men or women?

(Công việc theo truyền thống do nam hay nữ làm?)

– What are the main responsibilities of the job? Give details.

(Những trách nhiệm chính của công việc là gì? Đưa ra những chi tiết.)

– What qualities do people need for the job? Give details or / and explanations.

(Con người cần những phẩm chất gì cho công việc? Đưa ra chi tiết hoặc / và giải thích.)

– Can both men and women do It? Give reasons. 

(Nam và nữ đều có thể làm được không? Đưa ra lý do.)

– Will people benefit from having both male and female surgeons?

(Mọi người sẽ được lợi khi có cả bác sĩ nam và nữ không?)

 

Trả lời:

The surgeon’s job is both exciting and difficult. Being a surgeon means performing operations onpatients, welcoming and serving customers, and making important decisions about patients’ health and safety. To take these responsibilities well, you need to have some main qualities including medical knowledge, physical and mental strength, good persuasion skills, excellent eyesight and skillful hands, and good teamwork and communication skills. This job is traditionally done by men as they think men have better medical knowledge that women. However, these days, both men and women can make great surgeons. First of all, men and women have the same abilities to learn and apply medical knowledge. Besides, women can be as mentally strong as men. Therefore, women can perform long and tiring operations as well. Furthermore, people will benefit from having both male and female surgeons, for example, female surgeons help female patients to be less shy about gynecological examination and operation.

(Công việc của bác sĩ phẫu thuật vừa thú vị vừa khó khăn. Trở thành bác sĩ phẫu thuật có nghĩa là thực hiện các cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân, chào đón và phục vụ khách hàng, đồng thời đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân. Để đảm nhận tốt những trách nhiệm này, bạn cần có một số phẩm chất chính bao gồm kiến thức y học, thể lực và trí lực, kỹ năng thuyết phục tốt, thị lực tốt và đôi tay khéo léo, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm tốt. Công việc này theo truyền thống do nam giới làm vì họ cho rằng nam giới có kiến thức về y học tốt hơn phụ nữ. Tuy nhiên, ngày nay, cả nam giới và nữ giới đều có thể làm những bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời. Trước hết, nam và nữ có khả năng học hỏi và ứng dụng kiến thức y học như nhau. Bên cạnh đó, phụ nữ có thể mạnh mẽ về mặt tinh thần như đàn ông. Do đó, nữ giới cũng có thể thực hiện các ca mổ kéo dài và mệt mỏi. Hơn nữa, mọi người sẽ được hưởng lợi khi có cả bác sĩ nam và nữ, chẳng hạn như bác sĩ nữ sẽ giúp bệnh nhân nữ bớt ngại ngùng khi khám phụ khoa và phẫu thuật.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh lớp 10

Unit 6 Getting started lớp 10 trang 66, 67

Unit 6 Language lớp 10 trang 67, 68

Unit 6 Reading lớp 10 trang 69, 70

Unit 6 Speaking lớp 10 trang 70, 71

Unit 6 Listening lớp 10 trang 71

Unit 6 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 73, 74

Unit 6 Looking back lớp 10 trang 74

Unit 6 Project lớp 10 trang 75

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Review 2

Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Viet Nam and international organisations

Unit 8: New ways to learn

Review 3