Với giải Unit 3 Looking back lớp 11 trang 36 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 3: Cities of the future giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 3: Cities of the future

Pronunciation

Listen and mark (‿) the consonant and vowel sounds that are linked. Then practise saying the sentences.

(Nghe và đánh dấu (‿) các phụ âm và nguyên âm được liên kết. Sau đó thực hành nói các câu.)

1. Many young people want to live in the city.

(Rất nhiều người trẻ muốn sống ở thành phố.)

2. It’s a busy street with great shops and restaurants.

(Đó là một con phố sầm uất với các cửa hàng và nhà hàng tuyệt vời.)

3. The government wants to build a smart city in the south of the country.

(Chính phủ muốn xây dựng thành phố thông minh ở phía nam thành phố.)

4. The apartment was expensive, but my parents could afford it.

(Căn hộ rất đắt nhưng bố mẹ tôi có thể chi trả nó.)

Vocabulary

Complete the sentenses. Use words and phrases you have learnt in this unit.

(Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ và cụm từ bạn đã học trong phần này.)

1. The project aims to improve the city’s old i_________ by creating more pedestrian zones and cycle paths.

2. My city was ranked as the most l_________ city in the country thanks to its excellent facilities and clean air.

3. Cities in the future will have a lower carbon footprint and will be more s__________.

4. Smart technologies have made lives of c_________ d_________ more convenient.

Lời giải:

1 – infrastructure

2 – livable

3 – sustainable

4 – city dwellers

1. infrastructure (n): cơ sở hạ tầng

The project aims to improve the city’s old infrastructure by creating more pedestrian zones and cycle paths.

(Dự án nhằm mục đích cải thiện cơ sở hạ tầng cũ của thành phố bằng cách tạo ra nhiều khu vực dành cho người đi bộ và đường dành cho xe đạp.)

2. livable (adj): đáng sống

My city was ranked as the most livable city in the country thanks to its excellent facilities and clean air.

(Thành phố của tôi được xếp hạng là thành phố đáng sống nhất cả nước nhờ cơ sở vật chất tuyệt vời và không khí trong lành.)

3. sustainable (adj): bền vững

Cities in the future will have a lower carbon footprint and will be more sustainable.

(Các thành phố trong tương lai sẽ có lượng khí thải carbon thấp hơn và bền vững hơn.)

4. city dwellers (np): cư dân thành phố

Smart technologies have made lives of city dwellers more convenient.

(Công nghệ thông minh đã làm cho cuộc sống của cư dân thành phố thuận tiện hơn.)

Grammar

Choose the correct words and phrases to complete these sentences.

(Chọn những từ và cụm từ đúng để hoàn thành những câu này.)

1. Please don’t talk. I think / am thinking.

2. People living in crowded cities feel unhappily / unhappy.

3. You should try this soup. It tastes / is tasting delicious.

4. James seems an intelligent person / intelligently, but he sometimes asks silly questions.

Lời giải:

1 – am thinking

2 – unhappy

3 – tastes

4 – an intelligent person

 1. Please don’t talk. I am thinking.

(Làm ơn đừng nói chuyện. Tôi đang suy nghĩ.)

=> Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. 

2. People living in crowded cities feel unhappy.

(Mọi người sống ở thành phố chật chội cảm thấy không vui.)

=> Sau động từ tình thái “feel” cần tính từ.

unhappy (adj) => unhappily (adv)

3. You should try this soup. It tastes delicious.

(Bạn nên thử món súp này. Nó có vị ngon.)

=> Động từ “taste” (nếm/ có vị) không được chia ở thì tiếp diễn.

4. James seems an intelligent person, but he sometimes asks silly questions.

(James dường như là một người thông minh, nhưng thỉnh thoảng anh ấy hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.)

=> Sau động từ tình thái “seem” cần tính từ hoặc cụm danh từ.

an intelligent person (np): một người thông minh

intelligently (adv): một cách thông minh