Với giải Unit 4 Listening lớp 11 trang 47 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam

ASEAN School Tour Programme

(Chương trình tham quan trường học ASEAN)

1. Work in groups. Look back at the first news item in the reading text on page 45. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Nhìn lại mục tin tức đầu tiên trong bài đọc ở trang 45. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Would you like to participate in the ASEAN School Tour Programme? Why/Why not?

(Bạn có muốn tham gia chương trình tham quan trường học ASEAN? Tại sao/ Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

Yes, I would like to participate in the ASEAN School Tour Programme.

Participating in the ASEAN School Tour Programme could be a great opportunity for students to learn about ASEAN and its member countries, as well as to promote cultural exchanges and understanding. It could also be a chance for students to meet and interact with peers from different countries and backgrounds, which could broaden their perspectives and help them develop important interpersonal skills.

On the other hand, some students may not be interested in participating in the programme due to various reasons such as financial constraints, lack of time, or lack of interest in the topic. Additionally, some students may prefer other types of cultural exchange programmes or educational activities that suit their personal interests and learning styles better.

Tạm dịch:

Có, tôi muốn tham gia Chương trình Tham quan Trường học ASEAN.

Tham gia Chương trình Tham quan Trường học ASEAN có thể là một cơ hội tuyệt vời để học sinh tìm hiểu về ASEAN và các quốc gia thành viên, cũng như thúc đẩy giao lưu và hiểu biết văn hóa. Đây cũng có thể là cơ hội để học sinh gặp gỡ và tương tác với các bạn đồng trang lứa đến từ các quốc gia và nền tảng khác nhau, điều này có thể mở rộng quan điểm của các em và giúp các em phát triển các kỹ năng giao tiếp quan trọng.

Mặt khác, một số sinh viên có thể không quan tâm đến việc tham gia chương trình vì nhiều lý do như khó khăn về tài chính, thiếu thời gian hoặc không quan tâm đến chủ đề này. Ngoài ra, một số sinh viên có thể thích các loại chương trình trao đổi văn hóa hoặc hoạt động giáo dục khác phù hợp với sở thích cá nhân và phong cách học tập của họ hơn.

2. Listen to a conversation between two students. What are they talking about?

(Nghe đoạn hội thoại giữa hai học sinh. Họ đang nói về vấn đề gì?)

Bài nghe:

 

 

 

A. Preparing for a cultural exchange event

(Chuẩn bị cho một sự kiện giao lưu văn hóa)

B. Preparing for a school tour in Indonesia

(Chuẩn bị cho chuyến tham quan trường học ở Indonesia)

C. Types of activities for ASEAN students

(Các loại hình hoạt động của sinh viên ASEAN)

3. Listen to the conversation again and choose the correct answers A, B, or C.

(Nghe đoạn hội thoại một lần nữa và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

Bài nghe:

 

 

 

1. Phong and other _________ are preparing a welcome event for the foreign students.

(Phong và các _________ khác đang chuẩn bị một sự kiện chào mừng cho các sinh viên nước ngoài.)

A. teachers (giáo viên)          

B. Youth Union members (Đoàn viên thanh niên)            

C. classmates (bạn cùng lớp)

2. The group of Korean and ASEAN students will spend ___________ at their school.

(Nhóm sinh viên Hàn Quốc và ASEAN sẽ dành thời gian ___________ tại trường của họ.)

A. one day (một ngày)           

B. three days (ba ngày)          

C. five days (năm ngày)

3. Phong thinks the event will be an excellent opportunity for students to make friends with young people from _______________.

(Phong nghĩ rằng sự kiện này sẽ là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên kết bạn với những người trẻ tuổi từ _______________.)

A. Indonesia           

B. ASEAN countries (Các nước ASEAN)           

C. Korea and ASEAN countries (Hàn Quốc và các nước ASEAN)

4. During the visit, students will discuss how they can help ________________.

(Trong chuyến thăm, học sinh sẽ thảo luận về cách họ có thể giúp ________________.)

A. contribute to the event (đóng góp cho sự kiện)          

B. develop their focal communities (phát triển các cộng đồng trọng tâm của họ)

C. build an ASEAN community (xây dựng cộng đồng ASEAN)

5. Lan suggests calling on ______________ to send in ideas for activities.

(Lan gợi ý kêu gọi ______________ gửi ý tưởng cho các hoạt động.)

A. young people in the region (thanh niên trong vùng)

B. all the students from his school (tất cả các sinh viên từ trường của mình)

C. ASEAN students (sinh viên ASEAN)

Đáp án:

1. B    

2. A    

3. C    

4. C    

5. B

 

4. Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Can you think of any suitable activities for the event at Lan and Phong’s school? How will they benefit the participants?

(Bạn có thể nghĩ ra hoạt động nào phù hợp cho sự kiện ở trường của Lan và Phong không? Họ sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho những người tham gia?)