Với giải Unit 10 Speaking lớp 10 trang 114, 115 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 10: Ecotourism giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 10: Ecotourism Global Success

Bài 1 trang 114 sgk Tiếng Anh 10: Match each verb on the left with a phrase on the right. Use the pictures to help you (Nối mỗi động từ ở bên trái với một cụm từ ở bên phải. Sử dụng hình ảnh để giúp bạn)

Unit 10 Speaking lớp 10 trang 114, 115 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 2)

Trả lời:

1. c 2. d 3. a 4. b 5. f 6. e

Hướng dẫn dịch:

1. rác ở biển hoặc đường phố

2. tránh nơi đông đúc

3. đi theo đường đi bộ và đường mòn

4. săn động vật hoang dã

5. phung phí nước và điện

6. mua quà lưu niệm sản xuất tại địa phương

Bài 2 trang 115 sgk Tiếng Anh 10: Work in pairs. Discuss which of the things in 1 we should or should not do to become ecotourists. Use the expressions below to help you (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những điều bài 1 chúng ta nên làm hoặc không nên làm để trở thành nhà du lịch sinh thái. Sử dụng các diễn đạt dưới đây để giúp bạn)

Trả lời:

– We should not litter on the beach or the street.

– One of the things we should not do is to litter on the beach or the street.

– I suggest that we should not litter on the beach or the street.

– It will be better for the environment if we avoid littering on the beach or on the street.

Hướng dẫn dịch:

– Chúng ta không nên xả rác trên bãi biển, đường phố.

– Một trong những điều chúng ta không nên làm là xả rác trên bãi biển, đường phố.

– Tôi đề nghị chúng ta không nên xả rác trên bãi biển, đường phố.

– Sẽ tốt hơn cho môi trường nếu chúng ta tránh xả rác trên bãi biển hoặc trên đường phố.

Bài 3 trang 115 sgk Tiếng Anh 10: Work in groups. Talk about what tourists should or should not do if they are on an ecotour to a tourist attraction in your local area. Use the discussion questions below to help you. (Làm việc nhóm. Nói về những điều khách du lịch nên làm hoặc không nên làm nếu họ đang tham gia một chuyến du lịch sinh thái đến một điểm thu hút khách du lịch trong khu vực địa phương của bạn. Sử dụng các câu hỏi thảo luận bên dưới để giúp bạn.)

Unit 10 Speaking lớp 10 trang 114, 115 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hướng dẫn dịch:

– Điểm du lịch ở địa phương bạn là gì?

– Bạn đề xuất những điều gì mà khách du lịch nên / không nên làm trong một chuyến du lịch sinh thái?

– Điều thứ hai mà bạn đề nghị khách du lịch nên / không nên làm ở đó nếu họ đang đi du lịch sinh thái là gì? Tại sao?

– Bạn có tin rằng sẽ tốt hơn cho môi trường nếu khách du lịch làm theo những gợi ý này? Khu vực địa phương của bạn và người dân sẽ được hưởng lợi như thế nào? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ?

Bài 4 trang 115 sgk Tiếng Anh 10: Share your ideas with the whole class. Vote for the best ideas. (Chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp. Bình chọn cho những ý tưởng tốt nhất.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 10 Tiếng Anh lớp 10

Unit 10 Getting started lớp 10 trang 110, 111

Unit 10 Language lớp 10 trang 111, 112

Unit 10 Reading lớp 10 trang 113, 114

Unit 10 Listening lớp 10 trang 115

Unit 10 Writing lớp 10 trang 116

Unit 10 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 117, 118

Unit 10 Looking back lớp 10 trang 118

Unit 10 Project lớp 10 trang 119

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism

Review 4