Với giải 2 trang 75 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Vocabulary

2 (trang 75 SBT Tiếng Anh 10)Complete these sentences by filling in each blank with ONE word in the box. There is ONE extra word you will not need. (Hoàn thành các câu này bằng cách điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ trong hộp. Có MỘT từ bổ sung mà bạn sẽ không cần.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 74, 75 Unit 10 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. responsible

2. for

3. aware

4. of

5. impact

6. of

7. litter

8. on

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

2. Khách du lịch nên nhận thức được những thiệt hại có thể xảy ra mà việc du lịch có thể gây ra cho môi trường.

3. Tác động của du lịch đối với khu vực địa phương có thể là cả tích cực và tiêu cực.

4. Nhiều du khách vứt rác bừa bãi trên đường phố.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 74 SBT Tiếng Anh 10): Choose the correct word to complete each sentence. (Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)…..

3 (trang 75 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)….