Toán lớp 6 trang 76 Bài tập cuối chương 3 Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước:Toán lớp 6 trang 75 Luyện tập chung Kết nối tri thức 

Câu 3.50 trang 76 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60C dưới 0C

b) Do dịch bênh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến -60C

b) Do dịch bênh, một công ty trong một tháng đã thu về – 2 triệu đồng.

Câu 3.51 trang 76 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:

a > 0; b < 0; c 1; d -2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

+) Vì a > 0 nên a là số dương.

+) Vì b < 0 nên b là số âm

+) Vì c ≥ 1 hay c > 1 nên c là số dương

+) Vì d ≤ -2 hay d < 0 nên d là số âm.

Vậy các số dương là: a, c

các số âm là: b, d.

Câu 3.52 trang 76 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x Z| -5 < x 5}

b) T = {x Z| -7 x < 1}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Tổng các phần tử trong S bằng 5

b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}

Tổng các phần tử trong T bằng -28

Câu 3.53 trang 76 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tính một cách hợp lí:

a) 15.(-236) + 15.235

b) 237.(-28) + 28.137

c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 15.(-236) + 15.235

= 15.(-236 + 235)

= 15.(-1) = -15

b) 237.(-28) + 28.137

= 237.(-28) – (-28).137

= (-28).(237 – 137)

= (-28).100 = -2800

c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44)

= 38.27 – 38.44 – 27.38 + 27.44

= 44.(27 – 38)

= 44.(-11) = -484

Câu 3.54 trang 76 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 15

b) x = -37

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) x = 15 thì

P = (-35).x – (-15).37

= (-35).15 – (-15).37

= (-35).15 + 15.37

= 2.15 = 30

b) x = -37 thì

P = (-35).(-37) – (-15).37

= 35.37 + 15.37

= 37.(15 + 35) = 37.50 = 1850

Câu 3.55 trang 76 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a – b.

a) Lớn hơn cả a và b?

b) Lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b?

Trong mỗi trường hợp, hãy cho ví dụ minh họa bằng số

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Ví dụ a = 5, b = – 3, ta có: a – b = 5 – (- 3) = 5 + 3 = 8

Vì 8 > 5 và 8 > – 3 nên hiệu a – b lớn hơn cả a và b.

Vậy có tồn tại hai số nguyên a và b mà hiệu a – b lớn hơn cả a và b.

b) Ví dụ a = – 3, b = – 1, ta có: a – b = (- 3) – (- 1) = (- 3) + 1 = – (3 – 1) = – 2

Vì 3 > 2 > 1 nên -3 < – 2 < – 1 hay a < a – b < b

Vậy có tồn tại hai số nguyên a và b mà hiệu a – b lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

Câu 3.56 trang 76 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Cho 15 số có tính chất: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Tích của 15 số đã cho có thể nhóm thành ba nhóm, mỗi nhóm có 5 thừa số.

Theo giả thiết, tích các số trong mỗi nhóm có 5 thừa đều là số âm do đó tích mỗi nhóm mang dấu âm. Do đó tích ba nhóm mang dấu âm.

Vậy tích của 15 số đó mang dấu âm.

>> Bài tiếp theo:Toán lớp 6 bài 18 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều 

—————————————

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.