Toán lớp 6 trang 67 Bài tập cuối chương 8 Kết nối tri thức có đầy đủ lời giải và đáp án cho các em học sinh cùng tham khảo củng cố toàn bộ kiến thức Chương 8 Hình học. Sau đây là lời giải chi tiết cho các em học sinh cùng theo dõi.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 65, 66 Kết nối tri thức 

Bài 8.39 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Xem Hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d;

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng;

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m;

d) Ba điểm D, E, F không thẳng hàng.

Gợi ý trả lời

a) Vì điểm C nằm trên đường thẳng d, hai điểm A và B không nằm trên đường thẳng d nên kết luận đúng.

b) Vì ba điểm A, B, C không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng là đúng.

c) Khẳng định là đúng vì điểm F không nằm trên đường thẳng m.

d) Vì ba điểm D, E, F không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm D, E, F không thẳng hàng là khẳng định đúng .

Bài 8.40 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về:

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Ba điểm A, B và C?

b) Hai tia BA và BC?

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC?

Gợi ý trả lời

a) Ba điểm A, B và C thẳng hàng; điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

b) Hai tia BA và BC là hai tia đối nhau

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC cùng nằm trên một đường thẳng và

AC = AB + BC.

Bài 8.41 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi tìm trung điểm của nó.

Gợi ý trả lời

Giải Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì O là trung điểm của MN nên  Giải Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngnên ta xác định được trung điểm O như trên (cách M một đoạn bằng 3,5 cm)

Bài 8.42 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Em hãy:

a) Kể tên các góc có trong hình vẽ;

b) Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù.

Giải Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Do đó:

Giải Toán lớp 6 sách KNTT

Bài 8.43 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Cho Hình 8.57.

Giải Toán lớp 6 sách KNTT

a) Kể tên các tia có trong hình trên. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau?

b) Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong Hình 8.57;

c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù hay góc nhọn?

Gợi ý trả lời

a) Các tia có trong hình vẽ là: Ox; Oy; Oz.

Hai tia đối nhau là: Ox; Oy

b)  Các góc vuông là: ∠xOz; ∠zOy.

Góc bẹt là ∠xOy

c) 

Giải Toán lớp 6 Chương 8 KNTT

Ta có: B nằm trong góc yOz thì ta kẻ được tia OB như hình trên.

Góc xOB là góc tạo bởi tia Ox và OB, sử dụng thước đo góc thì thấy góc xOB là góc có số đo lớn hơn 90o và nhỏ hơn 180o nên nó là góc tù.

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT trang 67 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.