Toán lớp 6 Bài 35 Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trang 52, 53, 54. Lời giải sau đây giúp các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Mời các em học sinh cùng so sánh lời giải chi tiết.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Hoạt động 1 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2:

Người ta dùng một thanh gỗ dài 3 m để làm bập bênh. Theo em, điểm gắn trục phải cách hai đầu thanh gỗ là bao nhiêu?

Gợi ý trả lời:

Điểm gắn trục phải nằm chính giữa thanh gỗ do đó điểm đó cách hai đầu thanh gỗ là : 3: 2 = 1,5 (m).

Vậy điểm gắn trục cách hai đầu thanh gỗ 1,5m.

Hoạt động 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2:

Một sợi dây dài 120 cm. Gấp đôi sợi dây lại để hai đầu sợi dây trùng nhau. Đánh dấu điểm A là chỗ bị gập (H.8.36). Khoảng cách từ điểm A đến mỗi đầu sợi dây là bao nhiêu?

Hoạt động 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Gợi ý trả lời:

Do sợi dây bị gập đôi và điểm A là chỗ bị gập nên khoảng cách điểm A đến mỗi đầu sợi dây là: 120: 2 = 60 (m).

Vậy khoảng cách từ điểm A đến mỗi đầu sợi dây là 60m.

Câu hỏi trang 55 Toán lớp 6 Tập 2:

Dùng thước thẳng có vạch chia, em hãy kiểm tra xem các điểm I, J, K trong Hình 8.39 có lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD, EF hay không.

Câu hỏi trang 55 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Hình 8.39

Gợi ý trả lời:

+) Ta thấy I nằm giữa hai điểm A và B và sử dụng thước thẳng đo ta có IA = IB nên I là trung điểm của AB

+) Ta thấy J nằm giữa hai điểm C và D và sử dụng thước thẳng đo ta thấy độ dài đoạn thẳng JC không bằng độ dài đoạn thẳng JD nên J không là trung điểm của CD

+) Ta thấy K nằm giữa hai điểm E và F và sử dụng thước thẳng đo ta có độ dài đoạn thẳng KE không bằng độ dài đoạn thẳng KF nên K không là trung điểm của EF.

Luyện Tập 1 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2

Cho đoạn thẳng PQ dài 12 đơn vị. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng PQ và F là trung điểm của đoạn thẳng PE. Tính độ dài đoạn thẳng EF.

Gợi ý trả lời

Vì E là trung điểm của đoạn thẳng PQ nên ta có: EP = EQ = dfrac{{PQ}}{2} = dfrac{{12}}{2} = 6 đơn vị

Vì F là trung điểm của đoạn thẳng PE nên ta có: EF = FE = FP = dfrac{{PE}}{2} = dfrac{6}{2} = 3 đơn vị.

Vận dụng 1 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2

Vòng quay mặt trời trong khu vui chơi Đầm Sen ở thành phố Hồ Chí Minh có điểm cao nhất là 60 m, điểm thấp nhất là 6 m (so với mặt đất). Hỏi trục của vòng quay nằm ở độ cao nào?

Giải Toán lớp 6 bài 35 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gợi ý trả lời

Toán lớp 6 bài 35 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 8.15 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Cho hình vẽ sau:

Toán lớp 6 bài 35 Kết nối tri thức

a. Em hãy dùng thước thẳng để kiếm tra xem điểm E có phải là trung điểm của đoạn thẳng A C không

b. Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có các đầu mút là các điểm đã cho

Gợi ý trả lời

a) Sử dụng thước thẳng để đo ta thấy EA = EC

Vì E nằm giữa A và C mà AE = EC nên E là trung điểm của AC.

b)

Giải Toán lớp 6 bài 35 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ta nhận thấy ba điểm B, E, D cùng nằm trên một đường thẳng nên chúng thẳng hàng.

Sử dụng thước thẳng để đo ta thấy: BE = DE

Vì E nằm giữa B và D mà BE = ED nên E là trung điểm của BD.

Bài 8.16 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Tính độ dài của đoạn thẳng AB nếu trung điểm I của đoạn thẳng AB nằm cách mút A một khoảng bằng 4,5 cm

Gợi ý trả lời

Vì trung điểm I của AB nằm cách mút A một khoảng 4,5 cm nên ta có:

AB = 4,5. 2 = 9 (cm)

Vậy độ dài đoạn thẳng AB dài 9cm.

Bài 8.17 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Cho hình vẽ sau. Biết C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết rằng CD = 2 cm, hãy tính độ dài đoạn thẳng AB.

Giải Toán lớp 6 bài 35 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì D là trung điểm của đoạn thẳng AC nên ta có:

AC = DC. 2 = 2. 2 = 4 (cm)

Vì C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có:

AB = AC. 2 = 4. 2 = 8 (cm)

Vậy độ dài đoạn thẳng AB dài 8cm.

Bài 8.18 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Giả sử em có một cây gậy và muốn tìm điểm chính giữa của cây gậy đó. Em sẽ làm thế nào:

a) Dùng thước đo độ dài;

b) Chỉ dùng một sợi dây đủ dài.

Gợi ý trả lời

a) Dùng thước đo độ dài tìm điểm chính giữa của cây gậy ta làm như sau:

– Dùng thước đo độ dài của cây gậy.

– Lấy kết quả đo đó chia đôi, ta được khoảng cách từ trung điểm cây gậy đến các đầu mút của cây gậy.

– Dùng thước đo lại với khoảng cách vừa tìm được ta xác định được trung điểm của cây gậy.

b) Dùng sợi dây để tìm điểm chính giữa của cây gậy ta làm như sau:

– Ta đặt sợi dây sao cho thu được một đoạn bằng độ dài của cây gậy

– Ta gập đoạn sợi dây đó lại sao cho hai đầu sợi dây trùng nhau. Nếp gập cắt sợi dây thành hai phần bằng nhau.

Sau đó ta đặt sợi dây vừa gập lên cây gậy ta sẽ tìm được điểm chia cây gậy thành hai phần bằng nhau đó chính là trung điểm của cây gậy.

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT bài 35 trên đây, mời các bạn tham khảo thêm các bài tiếp theo tại chuyên mục Giải Toán 6 KNTT. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.