Với giải Câu hỏi 1 trang 4 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Căn bậc hai giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Trả lời câu hỏi 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1: Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 9;        b) 49;        c) 0,25;        d) 2.  

Phương pháp giải:

+ Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2=a.

+ Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau  là a  và −a.

Lời giải:

+ Căn bậc hai của số 9 là 3 và −3 (vì 32=9 và (−3)2=9) 

+ Căn bậc hai của số 49 là 23 và −23 (vì (23)2=49 và (−23)2=49)

+ Căn bậc hai của số 0,25 là 0,5 và −0,5 ( vì 0,52=0,25 và (−0,5)2=0,25)

+ Căn bậc hai của số 2 là 2 và −2 (vì (2)2=2 và (−2)2=2)