Soạn A closer look 2 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 Global Success nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Đáp án Unit 5 lớp 6 Natural wonders of Viet Nam A closer look 2 gồm lời giải các phần bài tập 1 – 5 trang 51 – 52 SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Global Success giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– use comparative and superlative adjectives to describe things in nature.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “things in nature” and “travel item”.

Structures: Superlatives with short adjectives.

Modal verb: must

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 A Closer look 2

Grammar

Countable and uncountable nouns Danh từ đếm được và không đếm được

1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable).Danh từ được gạch dưới là đếm được hay không đếm được? Viết C (đếm được) hoặc U (không đếm được)

Đáp án

1. C

2. U

3. U

4. C

5. U

2. Choose the correct option for each sentence. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu.

Đáp án

1 – A

2 – B

3 – A

4 – B

5 – A

3. Fill each blank with a, any, some, much, or many. Điền vào mỗi chỗ trống với a, any, some, much, hoặc many.

Đáp án

1. many

2. any

3. much

4. some

5. a

3 – Mẹ cần bao nhiêu đường cho cốc trà của mẹ ạ?

4 – Chúng tôi cần mua một số đồ nội thất mới cho ngôi nhà.

5 – Có một hang động lớn trong khu vực này.

Modal verb: must/ mustn’t 

4. Fill each blank with must or mustn’t. Điền vào mỗi chỗ trống với must hoặc mustn’t.

Đáp án

1. must

2. mustn’t

3. must

4. mustn’t

5. must

Hướng dẫn dịch

1 – Bạn phải rời khỏi phòng khách sạn trước 12 giờ.

2 – Bạn không được gây ồn ào ở viện bảo tàng.

3 – Mẹ tôi nói rằng con phải luôn luôn nói sự thật.

4 – Bạn biết rằng bạn không được mang giày đi ngủ mà.

5 – Tôi muốn nói tiếng Anh tốt hơn. Tôi phải luyện tập nhiều hơn nữa.

5. Read the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates. Đọc quy định trong lớp học bên dưới. Viết một số quy định cho em và các bạn trong lớp của em.

Đáp án

You must ask your teacher to go out.

You must listen to your teacher.

You mustn’t talk in lesson.

You mustn’t eat during lesson.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.