Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 A closer look 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 trang 41 42 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức Unit 10 Our houses in the future.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– use will for the future and Modal verb MIGHT for a unsure possibility in the future

2. Objectives:

– Grammar: Will structure and Might structure

II. Soạn giải A closer look 2 tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Grammar – Ngữ pháp

1. Fill the blanks with will (‘ll) or won’t to make the sentences true for you. Điền vào chỗ trống bằng will (‘ll) hoặc won’t để viết các câu đúng với bạn.

Đáp án

1 – will/ won’t

2 – will/ won’t

3 – will/ won’t

4 – will/ won’t

5 – will/ won’t

Hướng dãn dịch

1 – Tôi nghĩ tôi sẽ ở/ không ở nhà tối nay.

2 – Bạn bè của tôi sẽ đến/ không đến thư viện chiều nay.

3 – Mẹ tôi sẽ làm/ không làm bánh hôm nay.

4 – Tôi sẽ có/ không có một bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai.

5 – Gia đình chúng tôi sẽ chuyển/ không chuyển đến ngôi nhà mới vào tuần tới.

2. Complete the conversation with will (‘ll) or won’t.Hoàn thành cuộc trò chuyện với sẽ (ll) hoặc sẽ không.

Đáp án

1 – will

2 – will

3 – will

4 – won’t

5 – will

Hướng dẫn dịch

A: Ôi, không. Con chó lại bỏ đi rồi!

B: Đừng lo lắng – nó sẽ quay lại.

A: Bạn có chắc nó sẽ làm như vậy không?

B: Ồ, nhìn kìa … Nó đây rồi!

3. Write sentences, using will (‘ll) or won’t and the words given. Viết câu, sử dụng will (‘ll) hoặc won’t và các từ cho sẵn.

Đáp án

1 – A computer will/ won’t help me to do my housework.

2 – A robot will help me to water the flowers.

3 – A smart TV won’t help me to cook meals.

4 – A washing machine will/ won’t help me to iron the clothes.

5 – A smartphone won’t help me to take care of the children.

Hướng dẫn dịch

1 – Máy tính sẽ/ không giúp tôi làm việc nhà.

2 – Một người máy sẽ giúp tôi tưới hoa.

3 – Một chiếc TV thông minh sẽ không giúp tôi nấu ăn.

4 – Máy giặt sẽ/ không giúp tôi ủi quần áo.

5 – Điện thoại thông minh không giúp tôi chăm sóc con cái.

4. Read the two poems. Tick T (True) of F (False). Đọc hai bài thơ. Đánh dấu T (Đúng) của F (Sai).

In the Future

We might go on holiday to the Moon.

We might stay there for a long time.

We might have a great time.

We might come home soon.

Henry, aged 11.

In the Future

We might live with robots.

They might clean our houses.

They might wash our clothes.

They might not talk to us.

Jenny, aged 12.

Hướng dẫn dịch

Trong tương lai

Chúng ta có thể đi nghỉ trên Mặt trăng.

Chúng ta có thể ở đó trong một thời gian dài.

Chúng ta có thể có một thời gian tuyệt vời.

Chúng ta có thể về nhà sớm.

Henry, 11 tuổi.

Trong tương lai

Chúng ta có thể sống với robot.

Chúng dọn dẹp nhà cửa của chúng ta.

Chúng có thể giặt quần áo của chúng ta.

Chúng có thể không nói chuyện với chúng ta.

Jenny, 12 tuổi.

Đáp án

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. F

5. Work in groups. Think about what you might do or have in the future. Share your ideas with your classmates.Làm việc nhóm. Suy nghĩ về những gì bạn có thể làm hoặc có trong tương lai. Chia sẻ ý tưởng của bạn với bạn học của bạn.

Gợi ý

– I might have a dishwasher to help me to clean the dishes.

– I might be a flight attendant to travel around the world.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future A closer look 2. TaiLieuViet.vn hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây giúp các em ôn tập hiệu quả.