Với giải 3 trang 69 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 9 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 9 Vocabulary

3 (trang 69 SBT Tiếng Anh 10): There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một lỗi sai trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)

1. Are you sure you know how to protect the environmental?

2. Deforest continues at an alarming rate in many parts of the world.

3. Saola is one of the most critically endanger animals in the world.

4. The presentation focuses on the solutions to air pollute.

5. The project encourages students to take practice actions to make their surrounding environment better.

6. Extreme weather events are serious consequences of globe warming.

7. Let’s observe the biodiversify you find in the garden and discuss its benefits.

8. Don’t drop litter in the street. It will pollution the environment.

Đáp án:

1. environmental -› environment

2. Deforest -› Deforestation

3. endanger -› endangered

4. pollute -› pollution

5. practice -› practical

6. globe -› global

7. biodiversify -› biodiversity

8. pollution -› pollute

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có chắc mình biết cách bảo vệ môi trường?

2. Nạn phá rừng tiếp tục ở mức báo động ở nhiều nơi trên thế giới.

3. Sao la là một trong những loài động vật cực kỳ nguy cấp trên thế giới.

4. Bài thuyết trình tập trung vào các giải pháp chống ô nhiễm không khí.

5. Dự án khuyến khích học sinh thực hiện các hành động thiết thực để làm cho môi trường xung quanh tốt hơn.

6. Các hiện tượng thời tiết cực đoan là hậu quả nghiêm trọng của sự nóng lên toàn cầu.

7. Hãy quan sát sự đa dạng sinh học mà bạn tìm thấy trong vườn và thảo luận về lợi ích của nó.

8. Không vứt rác bừa bãi trên đường phố. Nó sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 68 SBT Tiếng Anh 10): Complete the following sentences with the words / phrases from the box. (Hoàn thành các câu sau với các từ / cụm từ trong hộp.)….

2 (trang 68-69 SBT Tiếng Anh 10): Choose the correct word to complete each sentence. (Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)…..