Với giải Unit 8 Project lớp 10 trang 95 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 8: New ways to learn giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 8: New ways to learn Global Success

Trang 95 sgk Tiếng anh 10: TECHNOLOGY FOR LEARNING

Work in groups. Do a survey to find out how students in your school use electronic devices to learn. Try to find at least 15 students to interview. Ask about the following:

(Làm việc nhóm. Thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu xem học sinh trong trường của bạn sử dụng thiết bị điện tử như thế nào để học. Cố gắng tìm ít nhất 15 học sinh để phỏng vấn. Hỏi về những điều sau:)

  • name of students using electronic devices in learning

(tên học sinh sử dụng thiết bị điện tử trong học tập)

  • types of electronic devices (e.g. desktop computers, laptops, tablets, smartphones)

(các loại thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh)

  • how often they use them (e.g. every day, twice a week)

(tần suất họ sử dụng chúng (ví dụ: mỗi ngày, hai lần một tuần)

  • purpose for using them (e.g. to read articles, to use educational apps, to take online courses)

(mục đích sử dụng chúng (ví dụ: để đọc báo, sử dụng các ứng dụng giáo dục, tham gia các khóa học trực tuyến)

Names

Devices

Frequency

Purposes
     

Present your group’s findings to the class. Your presentation should include:

(Trình bày kết quả của nhóm bạn trước lớp. Bài trình bày của bạn nên bao gồm)

  • How many students use each device? (Có bao nhiêu học sinh sử dụng mỗi loại thiết bị?)

  • Which electronic devices do students use for study/ relaxation/ social interaction? (Loại thiết bị điện tử nào học sinh dùng để học/ thư giãn/ tương tác xã hội?)

  • How often do they use these devices? Give possible reasons. (Họ sử dụng những thiết bị này bao lâu một lần? Đưa ra những lý do khả thi.)

Unit 8 Project lớp 10 trang 95 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Names

Devices

Frequency

Purposes

Dung

laptop

every day

study

Nam

smartphone

three times a week

use educational apps

Lan

smartphone

every day

relaxation

Uyen

tablet

every day

relaxation

Binh

laptop

twice a week

take online courses

Duc

smartphone

every day

read articles

Vinh

tablet

every day

read articles

Yen

laptop

every day

study

Chi

laptop

every day

study

Huyen

desktop computer

once a week

take online courses

Ngoc

smartphone

twice a week

use educational apps

Bao

tablet

every day

use educational apps

Quynh

tablet

every day

relaxation

Huong

smartphone

every day

Facebook

Thanh

smartphone

every day

relaxation

 On behalf of our group’s members, I’m going to report our result. We did a survey with 15 students in grade 10 to find out how they use electronic devices to learn, and here is the result. There are 6 students using smartphones. Most of them use this kind of device to relax, interact with friends and read articles. Tablets and laptops are used by 8 students in total. Students use laptops to study every day and use tablets to relax, read articles, use educational app almost every day. Only 1 student uses a desktop computer. She uses it to take online courses once a week. For electronic devices such as smartphones and tablets, they use them every day because they are small and easy to use. For bigger devices like desktop computers, students tend to use them less. These are all of our survey results.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh lớp 10

Unit 8 Getting started lớp 10 trang 86, 87

Unit 8 Language lớp 10 trang 87, 88

Unit 8 Reading lớp 10 trang 89, 90

Unit 8 Speaking lớp 10 trang 90

Unit 8 Listening lớp 10 trang 91

Unit 8 Writing lớp 10 trang 92

Unit 8 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 93

Unit 8 Looking back lớp 10 trang 94

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 7: Viet Nam and international organisations

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism