Với giải 2 trang 7 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 1 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 1 Speaking

2 (trang 7 SBT Tiếng Anh 10): Talk about why children should or should not do housework. Use the ideas in the boxes and add your own. You can start the talk with the sentences below (Nói về lý do tại sao trẻ nên hoặc không nên làm việc nhà. Sử dụng các ý tưởng trong các hộp và thêm ý tưởng của riêng bạn. Bạn có thể bắt đầu buổi nói chuyện bằng những câu dưới đây)

SBT Tiếng Anh 10 trang 7 Unit 1 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Gợi ý:

I think children should do housework for a number of reasons. First, doing housework helps children develop some important life skills such as doing the laundry, cleaning the house or taking care of others. They will certainly need those skills in their lives later, when they start their cwn families. Second, children can learn to take responsibility when they do housework. They know that they have to do something even though they don’t like to do it. So doing housework is really good for children and I believe that they should do it.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng trẻ em nên làm việc nhà vì một số lý do. Thứ nhất, làm việc nhà giúp trẻ phát triển một số kỹ năng sống quan trọng như giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc người khác. Họ chắc chắn sẽ cần những kỹ năng đó trong cuộc sống của họ sau này, khi họ bắt đầu gia đình của họ. Thứ hai, trẻ có thể học cách chịu trách nhiệm khi làm việc nhà. Họ biết rằng họ phải làm điều gì đó mặc dù họ không thích làm điều đó. Vì vậy, làm việc nhà thực sự tốt cho trẻ em và tôi tin rằng chúng nên làm điều đó.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 7 SBT Tiếng Anh 10): Talk about why children should or should not do housework. Use the ideas in the boxes and add your own. You can start the talk with the sentences below (Nói về lý do tại sao trẻ nên hoặc không nên làm việc nhà. Sử dụng các ý tưởng trong các hộp và thêm ý tưởng của riêng bạn. Bạn có thể bắt đầu buổi nói chuyện bằng những câu dưới đây)…..