Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Pronunciation

(trang 10 SBT Tiếng Anh 10)Read the following sentences aloud and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/ (Đọc to các câu sau và gạch chân những từ có phụ âm pha trộn /kl/, /pl/, /gr/ hoặc /pr/)

Đáp án:

1. Avoiding travel by plane can greatly reduce your carbon footprint.

2. Plastic bags can be used as containers for growing plants.

3. Group 1 is cleaning the playground while group 2 is cutting the grass.

4. More and more people choose to live green as a way to protect our environment.

5. Our Go Green Club will organise a clean-up event this weekend.

6. The president of the club is pleased with our project.

7. They are planting trees around the playground of the local primary school.

8. More dustbins should be installed in public places.

Hướng dẫn dịch:

1. Tránh di chuyển bằng máy bay có thể làm giảm đáng kể lượng khí thải carbon của bạn.

2. Túi ni lông có thể được sử dụng làm hộp đựng để trồng cây.

3. Nhóm 1 đang dọn dẹp sân chơi trong khi nhóm 2 đang cắt cỏ.

4. Ngày càng có nhiều người chọn sống xanh như một cách để bảo vệ môi trường của chúng ta.

5. Câu lạc bộ Go Green của chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện dọn dẹp vào cuối tuần này.

6. Chủ tịch câu lạc bộ hài lòng với dự án của chúng tôi.

7. Họ đang trồng cây xung quanh sân chơi của trường tiểu học địa phương.

8. Nên lắp đặt nhiều thùng rác hơn ở những nơi công cộng.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 10, 11 Unit 2 Vocabulary

SBT Tiếng Anh 10 trang 10 Unit 2 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 20, 21, 22 Unit 3 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 19 Unit 3 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 18, 19 Unit 3 Reading