Với giải 2 trang 72 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 9 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 9 Speaking

2 (trang 72 SBT Tiếng Anh 10): Talk about ways to save endangered animals. (Nói về các cách để cứu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.)

Gợi ý:

There are several things that we can do to save endangered animals. First, I think we should educate people about the importance of wildlife. Once they understand it, they will not do things which harm the animals. Second, introducing strict laws can really help endangered animals because this prevents people from illegal hunting. Last but not least, we should avoid products which are made from endangered animal parts. This helps to save animals from being killed for commercial products.

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta có thể làm một số việc để cứu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta nên giáo dục mọi người về tầm quan trọng của động vật hoang dã. Một khi họ hiểu điều đó, họ sẽ không làm những điều gây hại cho động vật. Thứ hai, việc đưa ra các luật nghiêm ngặt thực sự có thể giúp ích cho các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng vì điều này ngăn cản mọi người săn bắn bất hợp pháp. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta nên tránh các sản phẩm được làm từ các bộ phận của động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Điều này giúp cứu động vật khỏi bị giết để làm sản phẩm thương mại.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 71-72 SBT Tiếng Anh 10): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)….